icon
เข้าสู่ระบบ

ตามจับโปเกมอน จากสมการเชิงเส้น

28062

การหาพิกัดที่อยู่ของโปเกมอนแต่ละชนิด โดยการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การฝึกดูแผนที่ และการใช้เทคโนโลยี

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

1. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2. การทำงานเป็นทีม
3. การดูแผนที่

อุปกรณ์

1. บัตรโจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 2 สมการ 20 ใบ
2. แผนที่โรงเรียน
3. ภาพโปเกมอน 20 ตัว
4. โทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนการสอน

1. จัดกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ 3 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรโจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ที่หยิบได้
4. ให้นักเรียนเขียนพิกัดที่ได้จากการแก้สมการ ลงในแผนที่โรงเรียนที่แจกให้
5. ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ ตามจับ(ถ่ายรูป) โปเกมอนในพิกัดที่นักเรียนแก้สมการได้
6. ส่งโปเกมอน แผนที่ และสมการที่ได้ให้ครูตรวจสอบ
7. หากถูก ได้ไป ตัวละ 1 คะแนน และให้นักเรียนสุ่มโจทย์ถัดไป หากไม่ถูกต้องกลับไปหาใหม่

หมายเหตุ: โปเกมอนมีค่าตัวละ 1 คะแนน ภายใน 1 ชั่วโมง นักเรียนต้องจับโปเกมอนให้ได้มากที่สุด

ที่มา: ออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(34)
เก็บไว้อ่าน
(6)