Buddy Learning

16672
ภาพประกอบไอเดีย Buddy Learning

การสร้างความสัมพันธ์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียน

"Buddy Learning" ได้ถูกนำมาใช้เป็นกิจกรรมเสริมภายในชั้นเรียนตลอดปีการศึกษา
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เพื่อนช่วยเพื่อน
ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนภายในชั้นเรียนเกิดความสามัคคีและช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมดังนี้

กิจกรรม "Buddy Learning"
1.จับคู่ หรือแบ่งกลุ่ม ผู้เรียน โดยใช้วิธีการจับฉลาก หรือ ใช้โปรแกรมสุ่ม ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม Random SSAG เป็นต้น

2.สร้างข้อตกลงของกิจกรรม Buddy Learning ให้เข้าใจโดยพร้อมเพรียงกัน (ตัวอย่างข้อตกลงอยู่ในไฟล์ .pptx ที่แนบไว้)

3.ครูผู้สอนเก็บข้อมูลรายชื่อคู่บัดดี้ไว้เป็นหลักฐาน

ปล. คุณครูทุกท่านสามารถปรับแต่งกิจกรรมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมภายในชั้นเรียนของท่านได้เลยครับ

**จากประสบการณ์ที่นำกิจกรรม Buddy Learning ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีวิธีการส่งงานผ่านระบบส่งงานบนเว็บไซต์
ผลปรากฏว่า ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น ทั้งในคู่บัดดี้ของตนเองและคู่บัดดี้ของคนอื่น
โดยจะคอยเตือนกันตลอดว่า "ส่งงานแล้วหรือยัง ?" "ทำการบ้านถูกไหม ?" เป็นต้น
ทำให้ในภาคเรียนที่ได้นำกิจกรรม Buddy Learning ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งห้องดีขึ้น
และอัตราการไม่ส่งงาน และส่งงานล่าช้า เป็น 0 :)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: Buddy Learning.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 33 ครั้ง


4
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
2
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
25
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน