Assign Special Role (มอบหมายหน้าที่พิเศษ)

ภาพประกอบไอเดีย Assign Special Role (มอบหมายหน้าที่พิเศษ)

มอบหน้าที่ให้นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน

How to use:

1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนว่ามีพฤติกรรมอย่างไร

และมีใครหรือกลุ่มใดแสดงพฤติกรรมก่อกวนการเรียนรู้ของเพื่อน ๆ หรือไม่

2. หากมีนักเรียนที่ก่อกวนชั้นเรียน ในขั้นแรกให้ทำการเตือนครั้งที่ 1 ด้วยการเตือนไม่ระบุบุคคลก่อน

3. ครั้งที่ 2 เตือนระบุตัวบุคคล หรือ กลุ่มคน

โดยบอกเหตุผลถึงการถูกเรียกในคาบเรียนนั้นและบอกพฤติกรรมที่ครูต้องการให้เกิด เช่น นักเรียน A เราลุกขึ้นเตือนไปมารบกวนสมาธิของเพื่อน ให้กลับที่นั่งและตั้งใจทำงานของตนเองค่ะ

4. ครั้งที่ 3 เรียกบุคคล หรือ กลุ่มคนที่ถูกเตือน โดยมอบหมายหน้าที่พิเศษให้กับเขาโดยอิงกับพฤติกรรมที่เขาแสดงการก่อกวนชั้นเรียนหรือพฤติกรรมตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาต้องการและพฤติกรรมไว้กับผูกไว้กับReward System เช่น การมอบหมายให้นักเรียน A ที่มีพฤติกรรมชอบเดินในชั้นเรียน ช่วยดูแลชั้นเรียนช่วยให้เพื่อนนักเรียนนั่งอยู่กับที่ไม่ลุกเดินไปมาในชั้นเรียน โดยลุกได้ต่อเมื่อมีความจำเป็น หากนักเรียน A สามารถช่วยดูแลชั้นเรียนให้เพื่อน ๆ ไม่ลุกไปมาได้ นักเรียน A จะไม่ถูกตัดคะแนน หรือ นักเรียน A จะได้สิทธิ์ในการออกจากชั้นเรียนเร็ว 3 นาที


Appropriate:

1. จำนวนนักเรียน : ชั้นเรียนที่มีนักเรียนจำนวนปานกลาง – ใหญ่ (20 – 55) คน

2. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมก่อนกวนชั้นเรียน เช่น ตะโกน เดิน พูดคุยเสียงดัง

3. ระยะเวลา : ส่งผลในระยะสั้น คือ

ช่วยหยุดหรือบรรเทาพฤติกรรมการก่อกวนชั้นเรียนของนักเรียนที่ทำการก่อกวนอยู่ในห้องเรียนได้ เนื่องจากนักเรียนต้องรับผิดชอบบทบาทหน้าที่อื่น ๆ ที่ครูได้มอบหมายไว้ให้


Expected Result:

นักเรียน หรือ กลุ่มนักเรียน

ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษนั้นจะบรรเทาพฤติกรรมการก่อกวนชั้นเรียนลดลง

เนื่องจากนักเรียนจะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อื่น ๆ ของชั้นเรียนเพิ่มขึ้นด้วย

รวมทั้งสร้างให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของชั้นเรียนเพิ่มขึ้นได้


Limitation:

 นักเรียนที่เป็นผู้รับหน้าที่พิเศษอาจจะแสดงพฤติกรรม การฟ้อง หรือเรียกร้องความสนใจเพิ่มขึ้น ต้องบอกเงื่อนไขอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดการก่อกวนชั้นเรียนซ้ำ

 การจัดการนักเรียนที่ก่อกวนเป็นกลุ่ม ควรมอบหมายหน้าที่ของแต่ละคนให้มีความชัดเจนป้องกันการการก่อกวนชั้นเรียนซ้ำ

 สร้างเงื่อนไขต่อการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน


Reference:

Mrs. Mimi's Chalk Talks, “Put Student to Work with Classroom Jobs”, in TeachHUB, http://www.teachhub.com/put-em-work-classroom-jobs (accessed April 2, 2017)

Jenny Parma, Curriculum by Citizen Schools Staff, “Take control of the classroom by assigning roles and setting up learning procedures”, 2008, in Edutopia, https://www.edutopia.org/citizen-schools-lesson-manage-classroom (accessed April 2, 2017)

จาก Mrs. Mimi's Chalk Talks, “Put Student to Work with Classroom Jobs”, in TeachHUB,

http://www.teachhub.com/put-em-work-classroom-jobs (accessed April 2, 2017) พูดถึง

การมอบหมายหน้าที่ในชั้นเรียนให้กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนคนละ 1 อย่างต่อสัปดาห์

สร้างความรับผิดชอบบางอย่างให้กับนักเรียนทุกคน

Jenny Parma, Curriculum by Citizen Schools Staff, “Take control of the classroom by

assigning roles and setting up learning procedures”, 2008, in Edutopia,

https://www.edutopia.org/citizen-schools-lesson-manage-classroom (accessed April 2, 2017)

พูดถึงการมอบหมายหน้าที่ให้กับนักเรียนในชั้นเรียนทุกคนโดยการมอบหมายหน้าที่ในชั้นเรียนเพื่อสร้างความรับผิดชอบและความรู้สึกเป็นเจ้าของชั้นเรียน

แต่การมอบหมายหน้าที่พิเศษแต่ละหน้าที่นั้นจะมีความเฉพาะเจาะจงหรือเงื่อนไขกำหนดอยู่(ซ่อน) อยู่ เช่น

บทบาท : คนควบคุมเวลาในชั้นเรียน

หน้าที่ : ควบคุมเวลาในชั้นเรียนตั้งแต่เริ่มจนจบในแต่ละขั้น

เงื่อนไข : นักเรียนที่มีสมาธิสั้นและมีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

46
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
24
clicked like
ชอบ
25
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
14
clicked recommend
อยากบอกต่อ
29
ดาวน์โหลด
4
เก็บไว้อ่าน