เมกเกอร์ (Maker) คืออะไร ?


หากคุณรู้จัก "ดีไอวาย (DIY ย่อมาจาก Do It Yourself)" การประดิษฐ์ของง่าย ๆ ด้วยตนเอง


เมกเกอร์ก็คือขั้นกว่าของดีไอวายนั่นเอง


ซึ่ง วัฒนธรรมดีไอวาย การประดิษฐ์ของง่าย ๆ พัฒนามาเป็น วัฒนธรรมเมกเกอร์ การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่อาจนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้


เมกเกอร์ คือผู้สร้างสรรค์ที่แสวงหาทางแก้ "ปัญหา" โดยอาศัย "วัสดุอุปกรณ์" และ "กระบวนการ"


Maker is who 
uses Materials/Tools + Process 
to solve a Problem.


วัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ที่เมกเกอร์ใช้ เป็นสิ่งใดก็ได้ ตั้งแต่ กระดาษ ปากกา เทปกาว ไม้ โลหะ แผงวงจร ไปจนถึงเครื่องพิมพ์สามมิติ ฯลฯ


กระบวนการ

กระบวนการที่เมกเกอร์ใช้ จะเป็นการประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง แฮก ฯลฯ ก็ได้


ปัญหา

ปัญหาที่เมกเกอร์ต้องการแก้ ก็เป็นปัญหาใด ๆ ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใหญ่จนเปลี่ยนโลก

เช่น


ปัญหา : เบื่อ

ประดิษฐ์ : ทำกระดาษหมากฮอส (โดยใช้ปากกาเคมีเขียนลงบนกระดาษลัง และใช้ฝาจีบเป็นหมาก)


ปัญหา : ควันไฟจากการย่างไก่พัดเข้าหน้า

ประดิษฐ์ : พัดลมดูดควัน (จากอะไหล่รถยนต์)หัวใจของการเป็นเมกเกอร์


Maker Mindset


สนุก
อยากทำ
อยากแบ่งปัน *
อยากทำร่วมกับผู้อื่น


1. สนุก

เมกเกอร์ต้องสนุก มีความสุขที่ได้ทำ


2. อยากทำ

เมกเกอร์ต้องมีความอยากทำ อยากประดิษฐ์ อยากแก้ปัญหา


3. อยากแบ่งปัน

* อยากแบ่งปัน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด !


แบ่งปัน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ หรือไอเดีย ความรู้ ก็ได้


การแบ่งปัน เป็นการขยายไอเดีย ขยายความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้อื่น


ซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น


• อินเทอร์เน็ต / สังคมออนไลน์

เช่น ถ่ายวิดีโอเผยแพร่ใน YouTube, ถ่ายรูปเผยแพร่ใน Facebook, Instagram, Pinterest หรือเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้คนอื่นดูเป็นต้นแบบและนำไปต่อยอด


• เมกเกอร์สเปซ (Maker Space)

พื้นที่ที่เหล่าเมกเกอร์มารวมตัวกัน เพื่อแบ่งปันเครื่องไม้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ตั้งแต่เครื่องมือช่างไปจนถึงบางอย่างที่ราคาสูง เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นพื้นที่ที่มาแบ่งปันไอเดียความรู้กัน


ปัจจุบันในประเทศไทยมีเมกเกอร์สเปซเปิดให้บริการด้วย• เมกเกอร์แฟร์ (Maker Faire)

งานที่เมกเกอร์มารวมตัวกันเพื่อแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนและกระจายไอเดีย เช่น

World Maker Faire,

Bangkok Maker Faire


ดูข้อมูลได้ที่ www.bangkokmakerfaire.com
หรือ www.facebook.com/bangkokmakerfaireบางอย่างไม่จำเป็นต้องประดิษฐ์เสร็จเป็นชิ้นเป็นอัน ก็สามารถแบ่งปันไอเดียได้เช่นกัน


เช่น โอเพนซอร์ซ (Open Source) การแจกจ่ายความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้อื่นนำไปออกแบบ พัฒนาต่อยอดได้


Open Source
Open-Minded
Open Door


Open Source เปิดแหล่งข้อมูล 

Open-Minded เปิดใจ : ใจกว้างยอมแบ่งปัน

Open Door เปิดประตู : เปิดประตูให้ผู้อื่นเข้ามาเห็นไอเดียของเรา และเปิดประตูให้ผู้อื่นไปต่อยอดได้


และหากมีไอเดีย แต่ไม่มีทุนในการสร้าง ก็สามารถเสนอไอเดียเพื่อระดมทุนได้ ซึ่งปัจจุบันมีการระดมทุนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) เพื่อนำทุนมาเปลี่ยนฝันให้เป็นจริง


ตัวอย่างคราวด์ฟันดิง


GoFundMe : www.gofundme.com 
Kickstarter : www.kickstarter.com 
Indiegogo : www.indiegogo.com


4. อยากทำร่วมกับผู้อื่น

การทำร่วมกัน การแบ่งปันไอเดียระหว่างกัน จะทำให้เกิดการพัฒนาไวขึ้น เพราะทุกคนมาช่วยกัน


และหากเป็นการทำร่วมกับผู้อื่นที่มีความรู้ต่างสาขากัน ก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และทำให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ได้

ตัวอย่าง


ปัญหา : เมื่อนักแข่งจักรยานจะดื่มน้ำจากขวดที่พกไป พวกเขาจะต้อง

1. หยิบขวด

2. หมุนเปิดฝา

3. กระดก - ดื่ม

4. หมุนปิดฝา

5. เก็บขวด


ซึ่งเสียเวลาเพราะความยุ่งยากของการเปิดฝา


หนึ่งในทีมงานเมกเกอร์ที่มาร่วมกันออกแบบขวดน้ำแบบใหม่เคยทำงานในสายสุขภาพ จึงนึกถึงลิ้นหัวใจ ที่เมื่อหัวใจบีบ ลิ้นหัวใจจะเปิด และจะปิดเมื่อหัวใจหยุดบีบ จึงนำเอาหลักการนี้มาประดิษฐ์ "ขวดน้ำที่มีฝาแบบลิ้นหัวใจ" ทำให้เวลานักปั่นจะดื่มน้ำ เพียงแค่

1. หยิบขวด

2. บีบ

3. ดื่ม

4. เก็บขวด


เป็นการแก้ปัญหา ลดความยุ่งยากและลดเวลาให้นักแข่งจักรยานเป็นอย่างมาก