กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ตอน Empower

12547
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ตอน Empower

เครื่องมือจากป้ามล บ้านกาญจนา

กิจกรรมสำรวจความคาดหวัง


1.ในฐานะพ่อแม่ เราคิดว่า "เด็ก" เมื่อเด็กอายุ 18 ปี เขาควรทำอะไร เป็นอะไรได้บ้าง? (กิจกรรมกลุ่ม เขียนใส่กระดาษแผ่นใหญ่)

2.แล้วตอนเราเป็นเด็ก เราเป็นอะไรบ้าง? (ลองใช้ปากกาติ๊กดู)

(ในกรณีที่มีพ่อแม่ที่ทำได้)

3.ถ้าพ่อแม่ทำได้จริง ทำได้ดี ให้ลองทบทวนดูว่า ยุคนั้นโครงสร้างสังคมและครอบครัวเป็นอย่างไร


แล้วเรารู้เป้าหมายแล้ว เรามีกระบวนการอย่างไรบ้างที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

(ถามทิ้งไว้)


ในนามแห่งความรักและความปารถนาดี เรามักจะลืมง่าย
"ลืมความต้องการลูก"
ชั้นตีเพราะชั้นรัก คำว่ารักมันใหญ่มาก จนเด็กทำอย่างอื่นไม่ได้
ความรักไม่ใช่ข้ออ้างของการลืมรายละเอียด
ในนามของวินัย เรามักจะลืมง่ายเช่นกัน
กฏระเบียบทำแบบนี้ เธอต้องทำแบบนี้เท่านั้น !


------------------------------------------------------------------------------------


กิจกรรมเราห่วงใยอะไรลูก

1.แบ่งกลุ่มผู้ปกครองเพื่อพูดคุยในกรณีของเด็ก (บางกลุ่มได้เบิร์ด บางกลุ่มได้ก้อง)

2.ให้แชร์กันในกลุ่ม

เรารู้สึกอย่างไร?
เราเป็นห่วงอะไรเด็กคนนี้?

3.ครูชวนสรุป ก้อง-เบิร์ด คือ คนๆเดียวกันได้หรือไม่?

เบิร์ดกับก้องเป็นเหรียญ 2 ด้านของคนเดียวกันว่า

คนคนนึงเขามีทั้ง 2 ด้าน บางทีก็ออกหัว บางกีก็ออกก้อย

ในวันที่เค้าเป็นเบิร์ดเราคุยยังไงกับเค้า ในวันที่เค้าเป็นก้องเราทำยังไงกับเค้า


------------------------------------------------------------------------------------


กิจกรรมการสื่อสาร เชื่อมสายใยในครอบครัว


วิธีการ

1. ชมหนังสั้น "ก่อน18 ทางแยกเรื่องของบี” ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก

2.แบ่งกลุ่ม เป็นครอบครัว กลุ่มละ 2-3 ครอบครัว แต่ละกลุ่มร่วมคุย ร่วม ตอบ หลังชมภาพยนตร์จบ ภายใต้โจทย์

“อะไรคือ ปัจจัยผลักไสไล่ส่งเด็กชาย/ เด็กหญิงคนหน่ึงออกจากบ้าน จากโรงเรียนไปสู่ คดีอุกฉกรรจ์ ติด คุก เสียประวัติ และอาจเสียอนาคต”

ครูสรุปการเรียนรู้เน้นย้าให้เห็นปัจจัยผลักไสไล่ส่งลูกออกจาก บ้านและปัจจัยดึงดูดนอกบ้าน


3.ให้แต่ละครอบครัวนั่งรวมกันเป็นวงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่และลูก

ผ่านชุดเครื่องมือ Empower : The family tool kit แลกเปลี่ยน


4.เปิดพื้นที่ให้ผู้กครองรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกๆถึงปัจจัยผลักไสไล่ส่งที่มียู่ในบ้านของแต่ละครอบครัว5.ให้เด็กๆ นักเรียนทุกคนช่วยกันบอกวิธีการช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองปรับตัว ภายใต้ โจทย์คาถาม

“เราจะช่วยพ่อแม่ปรับตัวได้ดี ตัวเราต้องทำอย่างไร”

เขียนลง กระดาษรูปหัวใจสีชมพู


6.พ่อแม่สะท้อนสิ่งที่อยากปรับปรุงตัวเองมากที่สุดหลังจากได้รว่มกิจกรรมครั้งน้ี ภายใต้โจทย์คำถาม

“สิ่งที่พ่อแม่อยากปรับตัวให้มากที่สุดหลังจากวันนี้ คือ อะไร”

เขียนลงบนกระดาษรูปหัวใจสีเขียว


7.สุดท้ายให้แต่ล่ะครอบครัวจับมือกัน


หน้าตาของเครื่องมือ Empower : The family tool kit------------------------------------------------------------------------------------


ที่มา: ป้ามล บ้านกาญจนา

Life Education https://www.lifeeducation.in.th/

แท็กที่เกี่ยวข้อง

7
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
8
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน