icon
เข้าสู่ระบบ

การบวก ลบ จำนวนเต็ม

23440
ภาพประกอบไอเดีย การบวก ลบ จำนวนเต็ม

เป็นกิจกรรมเกมเกี่ยวกับการบวก ลบ จำนวนเต็มง่ายๆ 10 ข้อค่ะ

เป็นกิจกรรมเกมในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ จำนวนเต็ม ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝน และทบทวนความรู้เรื่องการบวก ลบ จำนวนเต็มได้


ผู้สนใจสามารถเข้ามาทดลองเล่น หรือใช้ในการฝึกทบทวนบทเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ตามลิ้งที่ให้ไว้ด้านล่างนี้


 https://www.purposegames.com/game/ZxqETdGI7la

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(20)
เก็บไว้อ่าน
(0)