ชวนเธอกินข้าว (ระดับภาษา)

ภาพประกอบไอเดีย ชวนเธอกินข้าว (ระดับภาษา)

การใช้ภาษาขึ้นอยู่กับกาลเทศะ สถานการณ์ สภาวะแวดล้อม และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งอาจแบ่งภาษาเป็นระดับต่างๆได้หลายลักษณะ

แค่ประโยค "ชวนไปกินข้าว" นักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงวิธีการคิดเรื่องระดับภาษาได้อย่างไร


  1. ครูแจกบัตรคำที่มีชื่อบุคคลตามสถานภาพสังคมต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เช่น พระสงฆ์ พระราชา ครู เพื่อน พี่ ป้า น้า อา ฯลฯ ให้กับนักเรียนทุกคน
  2. ครูให้นักเรียนคิดประโยคชวนบุคคลตามบัตรคำรับประทานอาหารกลางวันโดยเขียนประโยคไว้หลังบัตรคำ จากนั้นครูสุ่มถาม นักเรียนทีละคนโดยให้เพื่อนนกัเรียนทุกคนสังเกตว่าใครเป็นคนกลุ่มเดียวกับตนบ้างและจับกลุ่มตามประโยคที่ได้ยิน
  3. ครูตั้งคำถาม “นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจัดกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกัน” (อายุ,สถานภาพทางสังคม,อาชีพ ฯลฯ) จากนั้นครูให้นักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ว่า “การปฏิบัติตัวต่อบุคคลต่าง ๆ แตกต่างกันด้านใดบ้างและนักเรียนใช้ภาษากับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร” (ระดับภาษา,มารยาท ฯลฯ)
  4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์หลักการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับบุคคลต่าง ๆ 5 ระดับ ของตัวเอง และมีหลักการพิจารณา ระดับภาษาอย่างไร (พิธีการ,ทางการ,กึ่งทางการ,สนทนา,กันเอง) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มผลัดกันนา เสนอจนครบ โดยกลุ่มที่ไม่ได้นeเสนอ ให้จดบันทึกข้อแตกต่างของระดับภาษากลุ่มอื่น ๆ และร่วมกัน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 1DB25988-4445-41AA-998F-037574B71154.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

4
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
4
clicked like
ชอบ
2
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
9
ดาวน์โหลด
4
เก็บไว้อ่าน