โลก ดาราศาสตร์ การเรียนที่เด็กจับต้องได้

ภาพประกอบไอเดีย โลก ดาราศาสตร์ การเรียนที่เด็กจับต้องได้

กิจกรรมการเรียนรู้โลก ดาราศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางหลักวิทยาศาสตร์ และมีหลักฐานประจักษ์พยาน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ทางดาราศาสตร์ด้วยตนเอง และที่สำคัญ รักและสนุกกับการเรียนดาราศาสตร์

>>โลก-ดาราศาสตร์ การเรียนที่เด็กจับต้องได้<<

 

หากพูดถึงดาราศาสตร์แล้วนั้น นักเรียนอาจมีความคิดที่ว่า "ดาราศาสตร์เป็นเรื่องยากสำหรับเขา" เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลตัวเรามาก

หรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก การเรียนการสอนส่วนใหญ่มักใช้การบรรยายด้วยรูปภาพ วิดีทัศน์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพเกี่ยวกับดาราศาสตร์ แต่นักเรียนบางส่วนก็ยังไม่สามารถเข้าใจดาราศาสตร์ได้ดีโดยใช้การเรียนการสอนด้วยรูปแบบดังกล่าว

โดยพื้นฐานของผมนั้นเป็นครูผู้สอนในวิชาชีววิทยา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ผมมีความชอบในความเป็นดาราศาสตร์

มีสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจให้ศึกษาค้นหา และอยากจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึก Wow และสนุกกับการเรียนดาราศาสตร์ จึงสนใจและเข้ารับการอบรมดาราศาสตร์ตามการประเมินผลนานาชาติ PISA ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จำนวน 2 ครั้งด้วยกัน สิ่งที่ได้จากการอบรมได้พัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ข้อมูล ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมความสัมพันธ์ของโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กิจกรรมสร้างอุปกรณ์ในการสอนดาราศาสตร์ กิจกรรมดูดาวในกลางกรุง ฯ กิจกรรมต่างๆ นอกจากได้ความรู้ ทักษะการสอนดาราศาสตร์แล้ว ยังทำให้เรา Wow อีกว่า "ดาราศาสตร์เราจับต้องมันได้"

ผมจึงนำทักษะ กระบวนการเรียนรู้และการสอนดาราศาสตร์ที่เราสามารถจับต้องได้ มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

ดาราศาสตร์ตามแนว PISA ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การระบุตำแหน่งระบบพิกัดโลก ได้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ของตนขึ้นมา และที่สำคัญ เพื่อให้นักเรียนรักและสนุกกับดาราศาสตร์

 

>>การเตรียมอุปกรณ์ในการสอนดาราศาสตร์

การเตรียมอุปกรณ์ในการสอนดาราศาสตร์อาจมีการเตรียมที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากผมให้นักเรียนได้รับอุปกรณ์ 1 คนต่อ 1 ชุด เพื่อให้

นักเรียนแต่ละคนเกิดกระบวนการคิด และทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไป แต่บางชิ้นอาจไม่ได้มีขายตามทั้งตลาดทั่วไปมากนัก คือ บอลลูกโลกจำลอง ผมซื้อมาจากสำเพ็ง กรุงเทพมหานคร หรือหากอยู่ต่างจังหวัดอาจสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ครับ


อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้เป็นสื่อในการสอน

1.    บอลลูกโลกจำลอง

2.    ตะเกียบ (ใช้เป็น แกนโลก)

3.    ยางรัดผม หรือ สติกเกอร์แบบเส้น จำนวน 4 สี (ใช้แทนเส้นศูนย์สูตร เส้นเมอริเดียน เส้นละติจูด และเส้นลองจิจูด)

4.    สติกเกอร์เขียนข้อความ

5.    แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 11x11 ซม. (ใช้แทน พื้นดินของผู้สังเกต)

6.    ตุ๊กตา หรือ เข็มหมุด (ใช้แทน ตำแหน่งผู้สังเกต)

7.    ฝาครอบแก้วชาไข่มุก (ใช้แทน ทรงกลมฟ้า)

8.    ใบกิจกรรม ตามที่ครูผู้สอนกำหนด ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและโรงเรียน

9.    อุปกรณ์อื่นๆ เช่น กรรไกร เทปใส ปากกาเมจิก ดินน้ำมัน เป็นต้น

 

 

>>การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (เรื่อง การระบุตำแหน่งในระบบพิกัดโลก)

ขั้นตอนหลักๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ และสร้างความรู้ของตนเอง ดังนี้

ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน โดยการตั้งคำถามกับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดความสงสัย และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน โดยการวาดภาพแบบจำลอง

ขั้นที่ 3 สร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยตนเอง

 

 

ขั้นที่ 4 ปรับภาพแบบจำลองด้วยตนเอง

 

ขั้นที่ 5 อภิปรายแบบจำลองและศึกษาความรู้เพิ่มเติม


 

ขั้นที่ 6 ปรับภาพแบบจำลองครั้งที่ 2 ด้วยตนเอง

 

ขั้นที่ 7 สร้างแบบจำลอง 3 มิติ และภาพแบบจำลองเป็นกลุ่มร่วมกัน


ขั้นที่ 8 นำเสนอแบบจำลอง 3 มิติ พร้อมภาพแบบจำลอง และอภิปรายร่วมกันทั้งห้อง

ขั้นที่ 9 ประยุกต์ใช้ความรู้จากที่ทำกิจกรรมมา ในการทำแบบฝึกหัด

 

>>ตัวอย่างผลงานนักเรียน


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: ใบกิจกรรมที่ 1 แบบบันทึกการวาดภาพแสดงแบบจำลอง.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
1
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน