icon
giftClose
profile

เรียนประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านเกม ROTE : AYUTTHAYA

1295711
ภาพประกอบไอเดีย เรียนประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านเกม ROTE : AYUTTHAYA

ROTE : AYUTTHAYA เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการที่รัฐหรือสังคมที่มีทรัพยากรที่แตกต่างกันย่อมทำให้เกิดการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ระหว่างกัน เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในสังคมหรือผู้คนในรัฐ, ประวัติศาสตร์ ม.2 - อาณาจักรอยุธยา

เกม RISE OF THE EMPIRE : AYUTTHAYA เป็นบอร์ดเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ประกอบกับความต้องการที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเรียนประวัติศาสตร์ ที่ในท้ายที่สุดแล้วผู้เรียนจะไม่ใช่แค่ได้รับสารทางเดียวจากผู้สอน แต่ยังสามารถตกผลึกองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้อีกด้วย


การดำเนินกิจกรรม


1.ผู้สอนแจกบัตรความรู้ ประเภทรายได้ และบัตรความรู้ ประเภทกำลังคน ให้กับผู้เรียนทุกคน จากนั้นสุ่มผู้เรียน 2-3 คน ให้นำเสนอบัตรความรู้ที่ตนได้รับว่ามีรายละเอียดอย่างไร (ชื่อ ประเภท ความหมาย)

ตัวอย่างบัตรความรู้ ประเภทกำลังคน ตัวอย่างบัตรความรู้ ประเภทรายได้

2. ผู้สอนสุ่มสอบถามผู้เรียน 2-3 คน ในประเด็นที่ว่า “บัตรคำที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรอยุธยาอย่างไร” (บัตรคำแต่ละใบเป็นตัวแทนแหล่งรายได้ ตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบ และลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจอาณาจักรอยุธยา) 

3.ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน 

4.เริ่มเกม RISE OF THE EMPIRE : AYUTTHAYA ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่ม จากนั้น ให้ผู้เรียนภายในกลุ่มเลือกตัวแทน 1 คน ให้รับบทบาทเป็น “ขุนนาง” ส่วนสมาชิกที่เหลือจะรับบทบาทเป็น “ไพร่” ส่วนผู้สอนจะรับบทบาทผู้เป็น “วังหลวง” หรือ ผู้ควบคุมเกม

  • ขุนนาง มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ตนมีอยู่ และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากสมาชิกในกลุ่ม (ไพร่) ที่อยู่ในสังกัดตนเองได้ เช่น การใช้ทรัพยากรที่อยู่กับไพร่ การและเปลี่ยนไพร่ในสังกัดกับขุนนางคนอื่น และประกาศสงครามกับขุนนางคนอื่น
  • ไพร่ มีบทบาทหน้าที่ในการแจ้งทรัพยากรที่ตนมีกับขุนนางที่ตนสังกัด และทำตามที่ขุนนางสั่ง


5.ผู้สอนให้ผู้เรียนที่เป็นขุนนางทั้งสี่กลุ่ม สุ่มบัตรเมืองที่ตนจะได้รับ ซึ่งแต่ละเมืองจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป จากนั้นขุนนางกลับไปแจ้งเมืองที่ได้รับให้ไพร่ในสังกัดของตนทราบ


สัญลักษณ์ประเภทบัตรความรู้นั้น แต่ละเมืองจะได้รับต่างกัน ในทุกหนึ่งรอบการเล่น เมืองนั้นจะได้สุ่มบัตรความรู้ตามประเภทที่ตนได้รับ (1 รอบการเล่น คือ การที่ขุนนางเมืองต่าง ๆ ใช้ความสัมพันธ์กับขุนนางของเมืองอื่น ครบ 4 ครั้ง) โดยในเกมนี้จะเล่นทั้งหมด 3 รอบ ขุนนางเมืองใดที่มีไพร่ในสังกัดเหลือมากที่สุด เป็นผู้ชนะของเกม


6.เริ่มรอบการเล่นด้วยการให้ผู้สอนเลือกขุนนางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าจะใช้ความสัมพันธ์อย่างไรกับขุนนางคนอื่น โดยมีตัวเลือกที่ให้ผลแตกต่างกัน ดังนี้

7.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสะท้อนความคิดหรือสิ่งที่ได้รับจากการเล่น เกม RISE OF THE EMPIRE : AYUTTHAYA (รัฐหรือสังคมที่มีทรัพยากรที่แตกต่างกันย่อมทำให้เกิดการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ระหว่างกัน เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในสังคมหรือผู้คนในรัฐ โดยมีพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่และกำลังคนในปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาและความรุ่งเรืองของสังคมนั้น ๆ)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 8

ชื่อไฟล์​: 00112.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 728 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(137)
เก็บไว้อ่าน
(49)