icon
เข้าสู่ระบบ

นวัตกรรมเกมการ์ด YOU KNOW THAI

16451
ภาพประกอบไอเดีย นวัตกรรมเกมการ์ด YOU KNOW THAI

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้สร้างเกมการ์ด YOU KNOW THAI ไตรยางศ์ เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน เนื่องจาก ไตรยางศ์ เป็นการจัดหมวดหมู่พยัญชนะไทย เพื่อประโยชน์ในการผันคำ อันจะเป็นพื้นฐานในการอ่านออกเสียง และการเขียนคำที่ถูกต้อง โดย เกมการ์ด YOU KNOW THAI ได้แนวคิดมาจากเกมการ์ด UNO

จากการ PLC เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 เรื่องผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  ได้ข้อสรุปว่า ควรพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข  เพื่อผลการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกกลุ่ม PLC จึงร่วมกันสร้าง เกมการ์ด YOU KNOW โดยจำแนกเป็น YOU KNOW THAI / YOU KNOW ENG / YOU KNOW MATH โดยใช้กติกาการเล่นร่วมกัน แตกต่างกันที่เนื้อหาในการ์ดเกม

           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้สร้างเกมการ์ด YOU KNOW THAI ไตรยางศ์ เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน เนื่องจาก ไตรยางศ์ เป็นการจัดหมวดหมู่พยัญชนะไทย เพื่อประโยชน์ในการผันคำ อันจะเป็นพื้นฐานในการอ่านออกเสียง และการเขียนคำที่ถูกต้อง โดย เกมการ์ด YOU KNOW THAI ได้แนวคิดมาจากเกมการ์ด UNO ซึ่งมีการ์ดสี และการ์ดตัวช่วย นักเรียนจะต้องขานคำและบอกหมวดไตรยางศ์ให้ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็ต้องวางแผนการเล่นเพื่อให้การ์ดในมือของตนนั้นหมดก่อน โดยมีกติกาว่า หากลงการ์ดใบรองสุดท้ายในมือ จะต้องขานคำว่า YOU KNOW   และเมื่อลงการ์ดใบสุดท้ายจะต้องขานคำว่า YOU KNOW GAME ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำ  และเมื่อเล่นซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบ นักเรียนจะคุ้นเคยคำศัพท์ในเกม สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องโดยไม่ต้องท่องจำ รู้จักการวางแผน เกิดความสุข สนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยมากขึ้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: นวัตกรรมของครูผู้สอน YOU KNOW THAI.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 70 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(15)
เก็บไว้อ่าน
(1)