icon
เข้าสู่ระบบ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วย SPA MODEL

7270
ภาพประกอบไอเดีย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ด้วย SPA MODEL

การอ่าน เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะในวัยเรียน จำเป็นต้องใช้การอ่านในการศึกษาหาความรู้ การปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีอิสระในการเลือกพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ เหมาะสมกับความสามารถของ

การอ่าน เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะในวัยเรียน จำเป็นต้องใช้การอ่านในการศึกษาหาความรู้ การปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีอิสระในการเลือกพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน ผู้สอนจึงสร้างรูปแบบการส่งเสริมการอ่านด้วย SPA MODEL เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: นวัตกรรมของห้องสมุดโรงเรียนบ่อวิทยาคาร.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 24 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(0)