icon
เข้าสู่ระบบ

ความคิดเชิงระบบกับ Cyberbullying ผ่าน ผังก้างปลา

8530
ภาพประกอบไอเดีย ความคิดเชิงระบบกับ Cyberbullying ผ่าน ผังก้างปลา

เนื่องจากปัญหาการ "Bully" กำลังถูกเป็นที่พูดถึงในสังคม จึงมีแนวคิดอยากชี้ประเด็นปัญหานี้ให้นักเรียนใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ผ่านแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น ๆ หรือที่เรียกว่า "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)"

ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)

  1. ครูใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน คือ "มีใครเคยได้ยินหรือรู้จักคำว่า Bully บ้างหรือไม่?" โดยอาจมีทั้งนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ Bully หรืออาจมีนักเรียนที่ยังไม่เคยได้ยินคำนี้
ครูอธิบายความหมายของคำว่า Bully คือ พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่า ซึ่งอาจเกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น และหากเติมคำว่า Cyber ลงไปความหมายก็จะกลายเป็น (ตรงนี้อาจให้ผู้เรียนลองเดาคำตอบ) คือการรังแกผู้อื่นผ่านทางโลกออนไลน์ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)

นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์เรื่อง "Cyberbullying เป็นเรื่องปกติหรอ ? " (ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=GKF4e8s581M ) และเรื่อง "Password" (ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=YWbJBtnSYkU&list=PLVe41kM6aGJ9RmmuZLeucGWJxWtUWb36e&index=118)


ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)

  1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวิดีทัศน์ ในประเด็นของ "เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้" เช่น ความเข้าใจผิด การใช้อารมณ์แก้ไขปัญหา การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในทางลบ เป็นต้น
  2. นักเรียนสรุปปัญหาและสาเหตุที่นำมาซึ่งปัญหานั้น ๆ ในรูปแบบของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)" โดยครูชี้แจงวิธีการสร้างผังก้าปลา ตามโครงสร้างดังภาพ (ที่มา http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/fishbonemm.htm)


ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลกระทบที่เกิดขึ้น จากตัวอย่าง Cyberbullying โดยชี้ให้เห็นว่า นักเรียนควรใช้วิจารณญาณในการติดสินข้อเท็จจริงที่ถูกส่งผ่านทางโลกออนไลน์ โดยพยายาม คัดกรองวัตุดิบของการเสพสื่อของตนเอง สิ่งใดที่ดี ควรสนับสนุน ควรส่งต่อความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์นั้นเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้ แต่หากข้อมูลใดที่อาจสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อตนเองและผู้อื่นนั้น ควรกลั่นกรองให้มาก ควรสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด เพราะหากตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลนั้น ๆ ลงไปในโลกออนไลน์ ยากยิ่งนักที่จะลบออกจากฐานข้อมูลที่มีเครือข่ายโยงใยไปทั่วทั้งโลก และอาจจะ ยากยิ่งกว่า ที่จะลบความทรงจำอันเลวร้ายของใครบางคน ที่เราพลั้งเผลอกระทำรุนแรงทางจิตใจของเขาไปเสียแล้ว...


ขั้นประเมิน (Evaluation)

ครูประเมินพฤติกรรมรายบุคคลของผู้เรียน โดยสังเกตจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การแสดงออกทางความคิดเห็น หรือความสนใจใฝ่รู้ ร่วมทั้งการออกแบบผังก้างปลาของผู้เรียน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: 2.png

ดาวน์โหลดแล้ว 7 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(5)
เก็บไว้อ่าน
(0)