ถ้าการเมือง (ท้องถิ่นไทย) ดี.....

7564
ภาพประกอบไอเดีย ถ้าการเมือง (ท้องถิ่นไทย) ดี.....

การให้นักเรียน ป.5 ได้แสดงบทบาทสมมติตนเองว่าเป็นผู้นำท้องถิ่น ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนักเรียนต้องร่วมด้วยช่วยกันคิดนโยบายด้านต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อนำนโยบายนั้นมาพัฒนาจังหวัดภูเก็ต อันเป็นจังหวัดบ้านเกิดของนักเรียน

ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม


1 . ครูเริ่มต้นกิจกรรมจากการพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความตื่นตัวในการเลือกตั้งที่จะมาถึง

2 . จากนั้นครูจะเริ่มพูดคุยปัญหาในจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ว่าหากวันหนึ่งถ้านักเรียนมีโอกาสในดำรงตำแหน่งสำคัญของท้องถิ่นอย่างนายก อบจ.ภูเก็ต นักเรียนจะมีแนวทางพัฒนาบ้านเกิดของนักเรียนอย่างไร


ขั้นดำเนินกิจกรรม


3 . เมื่อครูพูดกระตุ้นความสนใจนักเรียนเสร็จสิ้น ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 - 7 กลุ่มตามจำนวนนักเรียน กลุ่มละเท่า ๆ กัน

4 . จากนั้นครูจะแจกกระดาษขนาด A3 ให้กลุ่มละ 1 แผ่น โดยครูจะให้แต่ละกลุ่ม ตั้งชื่อพรรค ของตนเอง ตามด้วย โลโก้พรรค และภายในกลุ่มจะต้องเลือกเพื่อนในกลุ่ม 1 คนเพื่อเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกที่เหลือจะเป็นทีมงานบริหารของนายก ฯ

5 . จากนั้นครูจะมอบให้แต่ละกลุ่มคิดนโยบายขึ้นมาโดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

  • การพัฒนาด้านการศึกษาของคนภูเก็ต
  • การส่งเสริมการกีฬาให้คนในจังหวัดภูเก็ต
  • การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
  • การแก้ปัญหาคนยากจน / คนตกงาน

6 . เมื่อครูชี้แจ้งเสร็จให้นักเรียนเริ่มดำเนินกิจกรรม โดยสมาชิกภายในกลุ่มต้องระดมความคิดช่วยกัน ครูควรกำหนดเวลาให้นักเรียนทำไม่เกิน 30 นาทีเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนด้วย

7 . เมื่อแต่ละกลุ่มเสร็จ ให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้สวม หมวกแห่งอำนาจ ในขณะที่ออกมานำเสนอ ซึ่งคนที่เพื่อน ๆ ในกลุ่มเลือกให้เป็น นายก อบจ. ก็ต้องสวมหมวกนายก อบจ. ส่วนคนที่เหลือให้สวมหมวก สจ. (มาจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) อันเป็นเสมือนทีมบริหารของ อบจ.

8 . จากนั้นคนที่รับหน้าที่เป็นนายก อบจ. จะนำเสนอนโยบายที่กลุ่มตนคิดมา


ขั้นสรุปกิจกรรม

9 . ครูจะพูดคุยสรุปให้นักเรียนเห็นว่า ปัจจัยการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเราส่วนหนึ่งก็มาจากผู้นำท้องถิ่นที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และที่สำคัญคือเรื่องนโยบาย หากนโยบายที่มาจากผู้นำเป็นนโยบายไม่ขายฝัน ประชาชนสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะยิ่งเจริญมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญการเลือกตั้งท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยตามแนวคิด “เริ่มจากเล็ก ๆ ไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่”


กิจกรรมข้างต้นถือได้ว่าเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นในการระดมสมองคิดนโยบายและยังทำให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจการเมืองท้องถิ่นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น


5
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
4
clicked like
ชอบ
2
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
7
ดาวน์โหลด
5
เก็บไว้อ่าน