เกมพิชิตสาระการอ่าน เนื้อหา O-NET ม.3 ปี63

19452

เป็นเกมง่ายๆที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนทบทวน สาระที่1 การอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิเคราะห์จากตัวชี้วัดใน TestBlueprint O-Net วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน


ตัวชี้วัดสำคัญตาม

Test Blueprint

การสอดแทรกทักษะ 4C

แนวทางการจัดการเรียนรู้

โดยใช้บทเรียนโปรแกรมPowerPoint

ม.1/3 ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย

ม.3/3 ระบุใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ม.3/4 อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด

ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน

ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 

ม.3/7 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง    

ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน      

ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

Creativity and Innovation

คิดนอกกรอบและต่อยอดเป็น


Critical Thinking and Problem Solving คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาเองได้

- มีการนำเข้าสู่บทเรียน เลือกตัวชี้วัดที่ใช้ในแต่ละชั่วโมง มีวิธีการสร้างความสนใจโดยการยกตัวอย่าง สาธิต ตอบคำถาม เน้นให้ผู้

เรียนเกิดการเรียนรู้

- สาระการอ่านหากวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ทุกปีจะเน้นเรื่องการอ่านจับใจความ วิเคราะห์วิจารณ์ โดยมีตัวอย่างข้อความมาให้ดูก่อนและจึงให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

- ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทบทวนบทความต่างๆและอ่านหนังสือนอกเวลาตามความสนใจ


สาระการเรียนรู้

ด่านกิจกรรมเกมพิชิตสาระการอ่านโปรแกรม Microsoft power point


สาระที่1 การอ่าน

มาตรฐาน ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ด่านที่ 1 จริงหรือเท็จ


ด่านที่ 2 ตีแตกแยกสมอง


ด่านที่ 3 ประเมินข้อมูล


ด่านที่ 4 โดยนัยหรือไปตรง


ด่านที่ 6 วิเคราะห์วิจารณ์อ่านตรงประมาณ

ตัวชี้วัด

ท.1.1 ม.1/3 ระบุเหตุและผล ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ท 1.1 ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา 

ในชีวิต

ท1.1 ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน

ท 1.1 ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย

ท 1.1 ม.3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

ท 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น

ท 1.1 ม.3/7 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล   การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง   

ท 1.1 ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
เพื่อประโยชน์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยโดยเน้นสาระการอ่าน ครูจะนำไปเป็นสื่อการสอนก็ได้ค่ะ หรือจะให้นักเรียนใช้ทบทวนก่อนสอบก็จะช่วยให้เห็นภาพสาระโดยรวมได้ดีขึ้นดาวน์โหลดไฟล์PPTx ลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1rJ5outVtbbEMaINi9TIjcZcwfG4o9rqI/view?usp=sharing

3
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
2
clicked like
ชอบ
2
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
2
clicked recommend
อยากบอกต่อ
17
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน