การสอนประวัติศาสตร์แบบ Action

4060
ภาพประกอบไอเดีย การสอนประวัติศาสตร์แบบ Action

เป็นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ตั้งหัวประเด็นที่นักเรียนสนใจ สงสัน หรืออยากศึกษาค้นคว้า โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน คอยเป็นผู้เสนอแนะ แนะนำโดยไม่ชี้นำ สอนเน้นแบบเสริมแรงและเชิงบวก

Result นักเรียนสามารถตั้งประเด็นหัวข้อทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ อยากเรียนรู้ สงสัยได้ และนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ อภิปราย คิดวิพาทย์ เข้าใจได้

Action เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยายผสมผสานกับการถามนักเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่โดยใช้การสุ่มนักเรียน เน้นการถามและเสริมแรงทางบวกโดยให้กำลังใจ ไม่มีการชี้นำ การบอกว่าสิ่งที่เรียนรู้ถูกหรือผิด การบรรยายที่มีการใช้น้ำเสียง ท่าทาง และ Action ที่หลากหลาย พร้อมกับเสริมเกร็ดความรู้ใหม่ที่บูรณาการกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

Objective นักเรียนต้องการให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ เรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถแยกแยะและสร้างประเด็นใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: การเรียนประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่แบบ Action.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
1
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน