icon
เข้าสู่ระบบ

เด็กน้อยจับกลุ่มเล่าเรื่องชุมชน

13332

เมื่อให้เด็กน้อยรวมตัวกันสำรวจปัญหาชุมชนตนเอง ความสนุกที่สร้างสรรค์ก็บังเกิดขึ้น

จุดเริ่มต้นของการรวมตัว


เกิดจากการที่เราคิดว่าการทำงานกลุ่มคือการสร้างพื้นฐานในการเข้าสังคมของนักเรียน เพราะนักเรียนจะได้รู้จักการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น และยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานด้วย ประกอบกับการที่อยากให้นักเรียนได้สังเกตเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่นักเรียนพบในชุมชนตัวเองจริงๆ จึงได้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นขั้นตอนในการทำงาน


โดยเริ่มต้นด้วยการที่ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยยึดจากที่อยู่ชุมชนของนักเรียนเป็นหลัก แล้วครูก็แจกแบบสำรวจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับ ปัญหาที่พบในชุมชน สาเหตุที่เกิดปัญหานั้น และวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว


ตัวอย่างแบบสำรวจชุมชนของนักเรียนแต่ละกลุ่มจากนั้นคุณครูกำหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม เช่น แผนกหาข้อมูล แผนกเขียน แผนกวาดรูป แผนกคิดบทนำเสนอหน้าห้องเรียน แผนกออกมานำเนอข้อมูลที่เขียน โดยระหว่างที่นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน ครูก็จะคอยดูแล และสอบถามปัญหาของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเมื่อชิ้นงานของนักเรียนเสร็จสิ้น คุณครูได้ให้เวลานักเรียนได้คิดรูปแบบการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยตนเอง โดยระบุเกณฑ์การให้คะแนนกับนักเรียนอย่างชัดเจน เช่น คะแนนความสวยงาม คะแนนเนื้อหาที่เขียน คะแนนการออกมาพูดนำเสนอ และคะแนนการตอบคำถามของคุณครู
จบการเรียนการสอน


  เมื่อจบกิจกรรมนักเรียนทุกกลุ่มมีความภาคภูมิใจในชิ้นงาน และการได้มีส่วนร่วมในการจัดการงานกลุ่ม อีกทั้งสิ่งที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ ความรับผิดชอบ และรู้จักจัดสรรเวลา และแบ่งการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยจัดสรรการทำงานจากความสามารถเฉพาะตัวของสมาชิกแต่ละคน มีการยอมรับในความสามารถกันและกัน และทุกคนมีสิทธิ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ และรูปแบบนำเสนอได้อย่างเท่าเทียมกัน

  นอกจากนี้ในการทำงานกลุ่ม บางกลุ่มอาจมีความขัดแย้งกัน ทะเลาะกันบ้าง แต่สุดท้ายก็สามารถควบคุมอารมณ์และพยายามทำงานจนสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราที่เป็นครูผู้สังเกตการณ์อยู่ห่างๆ รู้สึกภูมิใจที่เด็กๆ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันจนสำเร็จได้

  สุดท้ายจากการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้นอกจากได้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนแล้ว ยังสามารถทำให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือมองเห็นจุดเด่นของชุมชน เพื่อปรับปรุงพัฒนา และปรับวิถีชีวิตของตนเองให้เข้ากับชุมชนได้อย่างยั่งยืนรีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)