เข้าสู่ระบบ

Role Play เกมโชว์ : ความรู้คู่ความสนุกในยุคไอที

113828
ภาพประกอบไอเดีย Role Play เกมโชว์ : ความรู้คู่ความสนุกในยุคไอที

ตามมาดูเทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้คู่ไอที ผ่านกิจกรรม Role Play เกมโชว์ที่สนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ทำงานเป็นทีม ได้ใช้เทคโนโลยี เหมาะกับนักศึกษาปฐมวัยยุคใหม่ โดย อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Role Play ให้สนุกในยุคไอที ตอน เกมโชว์สุดสร้างสรรค์


         โดย อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ

         อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


จากการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่มีความเบื่อหน่ายในการเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งวิชาที่อาจารย์สอนเป็นวิชา การสอนแบบมอนเตสซอรี่ นักศึกษาต้องทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ปรัชญา และแนวคิดของ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ซึ่งเป็นแพทย์หญิงคนแรกของประเทศอิตาลี และเป็นผู้คิดค้นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 


ดังนั้นอาจารย์จึงคิดว่า ถ้าหากให้อาจารย์มานั่งบรรยายคงไม่สนุกแน่ๆ จึงคิดว่า ถ้าลองให้บทบาทนี้กับนักศึกษาแทน โดยอาจารย์เป็นผู้มอบโจทย์ให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าเอง และนำเสนอผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) น่าจะสนุกไม่น้อย แต่ Role Play แบบเดิมๆในห้องก็เคยทำมาเยอะแล้ว ลองปรับเปลี่ยนให้นักศึกษามีเวลาในการทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆแบบสบายๆ โดยให้ทำ Role Play แล้วตัดต่อวิดิโออัพโหลดเป็น youtube มา น่าจะทำให้นักศึกษาได้ใช้ไอทีมากขึ้นด้วย เพราะปัจจุบันนักศึกษามีโทรศัพท์มือหรือไอแพดกันอยู่แล้ว และการให้เวลาในการทำงานกับนักศึกษาน่าจะทำให้ผลงานออกมาดี เพราะมีเวลาในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน อาจารย์จึงเริ่มต้นกิจกรรมนี้ให้นักศึกษาเลยค่ะ


เทคนิค

1.      แนะนำกิจกรรมให้นักศึกษาทราบว่าครั้งนี้จะเป็นกิจกรรม Role Play ที่เกี่ยวข้องกับประวัติ

ปรัชญา แนวคิด ของ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มหาข้อมูลและกลับไปทำ

2.      ให้นักศึกษาเลือกว่าอยากออกแบบรายการเป็นรูปแบบใด เช่น ทอลก์โชว์ เกมโชว์ รายการข่าว

เป็นต้น

3.      กำหนดกติกาให้นักศึกษาทราบว่ารายการที่ทำต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น มีเนื้อหา

ครอบคลุม ครบถ้วน สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม ความยาวของวิดิโอ เป็นต้น

4.      ให้นักศึกษาฝึกใช้ไอทีง่ายๆในการตัดต่อวิดิโอ สามารถใช้ Application ต่างๆในการทำรายการเกมได้ อัพโหลดและโพสลง Social Media ได้แก่

Facebook เพื่อให้อาจารย์ได้ส่งข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรมให้นักศึกษา โดยอาจารย์ตั้งกลุ่ม Facebook ให้เป็นกลุ่มปิด และเชิญนักศึกษาเข้ากลุ่ม

5.      กำหนดเวลาในการส่งงานให้ชัดเจน


โจทย์ Role Play

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าประวัติ ปรัชญา แนวคิด ของ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ นำเสนอ

ในรูปแบบของรายการแบบใดก็ได้ เช่น ทอลก์โชว์ เกมโชว์ รายการข่าว สามารถแต่งกายให้เหมาะสมกับรายการ ให้อธิบายกติกาการเล่นเกมให้ชัดเจน มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็น สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในเกม โดยให้ทำเป็นวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที สามารถใช้ Application ต่างๆในการทำรายการเกมได้ และอัพโหลดลงใน youtube โดยปิดวิดิโอให้เป็นส่วนตัว และส่งลิงค์ให้อาจารย์ใน Facebook ภายในวันที่……….

         

ตัวอย่างผลงาน Role Play ตอน เกมโชว์สุดสร้างสรรค์

นักศึกษาในกลุ่มตัดสินใจเลือกรูปแบบรายการด้วยตนเอง ทุกกลุ่มเห็นพ้องต้องกันเลือกการนำเสนอด้วยรูปแบบเกมโชว์ มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน เช่น ทีมค้นหาข้อมูล ทีมจัดหาเครื่องแต่งกาย ทีมตัดต่อวิดิโอ เป็นต้น ผลงานของนักศึกษาที่ส่งมามีเกมโชว์สุดสร้างสรรค์ 4 เกมโชว์ ประกอบด้วย เกมที่ 1 : แฟนพันธุ์แท้ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ เกมที่ 2 : 10 ล้านเพื่อมอนเตส  เกมที่ 3 : The Mask Montes หน้ากากมอนเตสซอรี่ เกมที่ 4 : ชิคชิคชิค ตอบได้ให้อะไร กติกาของเกมที่นักศึกษาตั้งขึ้นจะเหมือนกัน คือ หากผู้ใด หรือทีมใดตอบคำถามได้มากกว่ากันจะเป็นผู้ชนะ  


เกมที่ 1 : แฟนพันธุ์แท้ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ 


เกมที่ 2 : 10 ล้านเพื่อมอนเตส  


เกมที่ 3 : The Mask Montes หน้ากากมอนเตสซอรี่


กมที่ 4 : ชิคชิคชิค ตอบได้ให้อะไร


Tips การสอนให้สนุก

          1.ผู้สอนสามารถเพิ่มเติมให้มีการแข่งขันว่ารายการเกมโชว์ใดจะประทับผู้ชมมากที่สุดได้ เช่น เชิญอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอื่นๆมาร่วมในคะแนน โดยทำเกณฑ์การให้คะแนน กลุ่มใดคะแนนมากที่สุด กลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ

2.ปรับเปลี่ยนกิจกรรม Role Play ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนในครั้งนั้นๆ โดยให้ใช้ไอทีร่วมด้วย จากที่อาจารย์เคยจัดมา Role Play เป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาล เป็นพนักงานร้านหนังสือสำหรับเด็ก เป็นพนักงานขายของเล่นสำหรับเด็ก เป็นต้น


การนำไปใช้

สิ่งที่อาจารย์เห็นชัดเจน คือ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประวัติ ปรัชญา ของดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่เพิ่มขึ้นจากการค้นคว้าด้วยตนเอง นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรายการ การแต่งกายให้สอดคล้องกับรูปแบบรายการ การกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น จากบางคนในห้องเรียนดูเงียบๆไม่กล้าแสดงออก แต่พอดูคลิปใน youtube กลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลย คือ กล้าแสดงออกในการนำเสนอมากขึ้น สามารถใช้ไอทีในการทำงานได้เป็นอย่างดี ได้ทำงานเป็นทีม ซึ่งจากการที่ให้นักศึกษาค้นคว้า และ Role Play แล้วอาจารย์จะสรุปสั้นๆให้นักศึกษาอีกครั้ง


สิ่งที่นักศึกษาบอกคือ นักศึกษาชอบมาก เพราะได้ทำงานกลุ่มที่แตกต่างจากเดิม ได้แบ่งงานกันทำเป็นทีม ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ อยากให้อาจารย์จัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก และการโพสลง Facebook เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกในการสื่อสาร นักศึกษาบอกว่าสะดวกสบาย สามารถเห็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ และได้รับข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย เพื่อนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย มีกดไลท์ กดหัวใจ ส่งสติีกเกอร์ซึ่งเป็นการอีกรูปแบบหนึ่งที่ทันสมัย


** สามารถคัดลอกลิงค์เข้าชมตัวอย่างผ่าน google ได้ค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=-_JJx7_Y8YQ&t=110s

28
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
5
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline