แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบ Project Base

6282
ภาพประกอบไอเดีย แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบ Project Base

เทคนิคการสอนใช้ Project Base สอน Online กับ Onsite เหมือนกัน + ต่อเนื่องกัน - ใช้ประโยชน์จากการสอนยังไงก็ใช้ Computer จะอัดวีดีโอในหัวข้อแต่ละข้อย่อยลงไปให้ นร หาหัวข้อที่สนใจฟังซ้ำได้ง่าย - การสั่งงานให้ต่อเนื่องกันในแต่ละครั้งปัญหาที่อยากแก้


ในวิชาที่เป็นการปฏิบัติ หรือใช้ทักษะ(ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม) เมื่อต้องเรียน Online กระทันหัน หรือตั้งแต่ต้น ทำให้เกิดความไม่สะดวก ไม่ต่อเนื่อง และ วัดผลได้ยาก


################################


เทคนิคการสอนใช้ Project Base Learning


การวางแผนการสอนอยู่บนฐานการใช้ Child Center ให้ความต้องการของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เสริมด้วยความชอบ ทำให้นักเรียนมีความขยัน และ ตั้งใจด้วยตรเอง


เนื้อหาการสอน ไม่ว่าจะเป็น สอน Online หรือ Onsite มีความเหมือนกัน + ต่อเนื่องกัน

เพื่อให้สามารถปรับตัวเป็น Online หรือ Onsite ได้ตลอดเวลาจามสถาณการณ์


การสอนนี้ใช้ประโยชน์จากการสอนโดยมี Computer Base (สอน Program, 2D, 3D หรืออื่นๆ) โดยจะอัดวีดีโอในหัวข้อแต่ละข้อย่อยลงไปให้ นร หาหัวข้อที่สนใจฟังซ้ำได้ง่าย (Video On Demand)


แนวทางการวัดผลและประเมิน

การสั่งงานให้ต่อเนื่องกันในแต่ละครั้ง เช่น ต้องทำงานตามที่เรียนคาบที่แล้วก่อน จึงจะสามารถทำงานในคาบต่อไปได้ ต่อเนื่องกัน


เกณฑ์การให้คะแนน

Workshop + Homework เช็คแค่ทำส่ง โดยไม่เน้นตรงเวลา (แต่โดนบังคับด้วยเงื่อนไขการเรียนอยู่แล้วว่าต้องทำให้เสร็จก่อนเรียนหัวข้อถัดไป)

Midterm ตรวจงาน Final Project ว่าคืบหน้าไปเท่าไหร่ ใช้สิ่งที่เรียนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน

Final ตรวจงานสมบูรณ์ (+คะแนน Present +การถามตอบ)


การประเมินครูผู้สอน

Feedback แต่ละคาบ เพื่อการปรับปรุงการสอนสดและVideo และอาจได้คำถามหรือหัวข้อที่นักเรียนต้องการรู้ เพื่อ research มาสอนในคาบต่อไป

Feedback ภาพรวมท้ายเทอม เพื่อนำมาปรับปรุงในการสอนครั้ง/เทอมต่อไป


################################


ผลที่เกิดขึ้น


กระบวนการนี้พัฒนามาจากการสอนปกติ ที่เป็นการสอนสดในห้องแล้วอัดวีดีโอ + จัดทำ Social Media Platform ไว้เป็นตัวกลางเพื่อกระจายข่าวสารและอับเดท Video สอนสด และ Submit งาน


อุดรอยรั่วของความสอน Online เน้นการสื่อสารและ Feedback จากการรีวิวการเรียนในแต่ละครั้ง หรือการให้ลองเอาสิ่งที่เรียนไปใช้กับผลงานที่นักเรียนอยากทำให้ได้ภายในปลายภาค(เป้าหมาย Final Project ส่วนบุคคล)


ผลที่ได้ นักเรียนพอใจกับการได้รับการตอบสนองจาก Feedback ในคาบต่อไป (โดยอัดวีดีโอเป็น Q&A แยกให้)


################################


ข้อเรียนรู้ที่ได้


การสอน Online ยังเป็นอุปสรรคอยู่มาก สำหรับนักเรียนที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ หรือ ต้องการได้รับความช่วยเหลือในงานปฏิบัติ (extrovert) ... แต่ในขณะเดียวกัน กับนักเรียนที่ต้องการพื้นที่ในการสร้างสรรค์ส่วนตัว และ ต้องการเวลา/การบริหารเวลาเพื่อพัฒนาทักษะ (introvert) กลับพบว่า การสอนออนไลน์รองรับความต้องการ และรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มหลังได้ดีกว่ามาก


ทำให้เกิดประเด็นใหม่ ที่ท้าทายกว่าเดิม คือ เราจะจัดการเรียนการสอน Online (หรืออาจจะ On-site ด้วย) อย่างไร ให้ตอบสนองนักเรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้ที่ต่างกัน ?

โดยนักเรียนมีพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ในห้อง (live) และ มีระบบการเรียนตามอัธยาศัย (on demand) ควบคู่กัน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเฉพาะในส่วนที่ต้องการได้ รวมถึง การสื่อสารภายในห้องและนอกห้องเรียน (social media) เพื่อเก็บตกหรือ discuss กันในประเด็นที่สงสัย ... และส่วนสำคัญสุดท้ายคือรูปแบบการ feedback เพื่อปรับปรุงทั้งรายครั้ง และ ทั้งรายวิชาท้ายเทอม


ซึ่งทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ สอนสด(live) - ย้อนหลัง(on demand) - การสื่อสาร(social media) - การประเมิน(feedback) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้การปรับตัวรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ บริหารจัดการให้สมดุลกับพลวัตรของวิชา รวมทั้งขึ้นอยู่กับสไตล์การเรียนของนักเรียนในห้องที่แตกต่างกัน ถึงจะทำให้พื้นที่การเรียนรู้ของรายวิชานั้นมีประสิทธิภาพ และ รองรับการเรียนรู้ทุกรูปแบบของนักเรียนได้ เพื่อให้ห้องเรียนและรายวิชานั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ โดยจุดประสงค์ท้ายสุดคือสร้างให้นักเรียนมีความรักในนิ่งที่เรียน/ทำกิจกรรมร่วมกันมากพอที่จะไปศึกษาด้วยตนเองต่อไปแม้จะหมดการเรียนการสอนวิชานี้ไปแล้วก็ตาม เพื่อให้เอาความรู้ไปใช้จริงได้ รวมถึงส่งเสริมการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learner)

3
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
2
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
2
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน