สรุปบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิต ด้วยกิจกรรม gallery walk

1820

กิจกรรมสรุปบทเรียนนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มไม่ต้องทำโจทย์หลายข้อ แต่ทำเพียง1 -2ข้อ แล้วให้แต่ละกลุ่มได้เดินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดแสดงนิทรรศการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ด้วยการทำงานกลุ่ม และนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล

คุณพบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ “สรุปบทเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แล้วมีโจทย์หลายข้อ ไม่สามารถเฉลยให้นักเรียนได้ทันเวลาทุกข้อ” ...“คาบการแก้โจทย์ปัญหาน่าเบื่อเกินไป จนนักเรียนหลับ” ... “สอนโจทย์ปัญหาแล้วรู้สึกว่าตนเองพูดคนเดียว” ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากคุณใช้กิจกรรมสรุปบทเรียน โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วย กิจกรรม Gallery walk

สำหรับผู้เขียนใช้ในการสรุปโจทย์ปัญหาระคน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้เวลา 2 คาบเรียน (100 นาที) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิคร่วมมือ STAD ต่อไปนี้


กิจกรรม Gallery walk หลักการนับเบื้องต้น

ขั้นนำเสนอเนื้อหา

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ และสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น

2. ครูชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในคาบนี้ ได้แก่

   2.1 โทรศัพท์มือถือ

   2.2 กระดาษกระดาษปรู๊ฟ

   2.3 สี

   2.4 กระดาษโพสอิท

3. ครูชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้ โดยครูอธิบายรายละเอียดดังนี้

   3.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มที่ครูจัดให้ กลุ่มละ 4 – 5 คน คละความสามารถ และเพศ

   3.2 ครูสุ่มโจทย์ปัญหาระคน เรื่องหลักการนับเบื้องต้น ที่เป็นข้อสอบ เช่น O - net, PAT1 กลุ่มละ 2 โจทย์ แล้วชี้แจงให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันทำโจทย์ปัญหาทั้ง 2 ข้อ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และสืบค้นแนวการคิดได้จากอิเทอร์เน็ต

3.3 หลังจากนักเรียนสามารถคิด และหาคำตอบได้ชัดเจนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เขียนโจทย์ที่ได้ และแสดงวิธีทำ รวมถึงตกแต่งให้สวยงามลงในกระดาษปรู๊ฟกลุ่มละ 1 แผ่น โดยแต่ละกลุ่มจะมีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ หลักการนับเบื้องต้นกลุ่มละ 2 ข้อ

   3.4 ให้แต่ละกลุ่มเตรียมผู้นำเสนอในแต่ละกลุ่มไว้กลุ่มละ 1 คน

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำกระดาษปรู๊ฟ ไปติดแต่ละมุมของห้อง

ขั้นศึกษาความรู้เป็นกลุ่ม

5. เมื่อครูให้สัญญาณ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่ไม่ใช้ตัวแทนนำเสนอเดินไปยังกลุ่มที่อยู่ถัดไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา เพื่อฟังตัวแทนของกลุ่มที่อยู่ถัดไปนำเสนอให้ฟัง

6. นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น ติ หรือ ชม นิทรรศการของกลุ่มที่นักเรียนฟังลงในกระดาษโพสอิท และติดไว้

7. ทำในทำนองเดียวกันจนนักเรียนเวียนมาจบที่นิทรรศการของกลุ่มตนเอง

ขั้นทดสอบ

8. นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้รับในชั่วโมงนี้

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มให้คะแนนกลุ่มทุกกลุ่มตามเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์ คะแนน

ความถูกต้องของเนื้อหา 2

ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา 2

ความคิดสร้างสรรค์ 3

การนําเสนอ 3

รวม 10


ขั้นรับรองผลงาน

10. ครูจะมีการเสริมแรงทางบวกให้แก่กลุ่มของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด


สะท้อนผลหลังจากใช้กิจกรรม Gallery walk หลักการนับเบื้องต้น

  • นักเรียนร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดี ไม่มีนักเรียนคนใดไม่มีหน้าที่ เนื่องจากปริมาณงานเหมาะสมกับเวลาที่ให้นักเรียน
  • นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะการสื่อสารการเขียน และการนำเสนอ
  • นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
  • นักเรียนได้เรียนรู้โจทย์ปัญหาครบตามที่ครูเตรียมไว้ทั้ง 18 ข้อ
  • ควรเตรียมโจทย์ปัญหาที่มีระดับความยากที่เหมาะสมกับนักเรียน เช่น ถ้าสอนนักเรียนเก่ง โจทย์ปัญหาควรมีความท้าทาย

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 4

ชื่อไฟล์​: IMG_9248.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง


2
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
1
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน