icon
เข้าสู่ระบบ

ก้นแก้วพลาสติก...สู่เกม Food Web ระบบนิเวศ

33362

สื่อสร้างสรรค์ ชิ้นงานจากก้นแก้วพลาสติก เรื่องราวต่อจากหมาป่าเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของสิ่่งมีชีวิตผ่านความรู้เรื่อง Food Chain และ Food web ด้วยการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์


จากข้อมูลเรื่องหมาป่าเปลี่ยนแม่น้ำ นักเรียนจะได้เห็นปฏิสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิตผ่านการกินต่อกันเป็นทอดและสายใยอาหาร ครูจึงชวนนักเรียนพิจารณาขยะในโรงเรียนว่าสามารถนำมาแปรรูปขยะได้อย่างไรบ้าง นักเรียนระดมความคิดด้วยโดยการเลือกใช้แก้วพลาสติกมาสร้างเป็น ชิ้นงานสร้างสรรค์ เกม Food Webจึงเกิดเป็นชิ้นงาน...การใช้แก้วพลาสติกมาสร้างเป็นเกม Food web โดยการใช้ก้นแก้วเป็นฐานติดด้วยตีนตุ๊กแก


ชิ้นงานของนักเรียน
วิธีการเล่นเกม

วิธีการเล่นเกม Food Web


(ซึ่งองค์ประกอบที่ใช้ตกแต่งชิ้นงานแต่ละชิ้นจะนำไปใช้ต่อไป)

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(5)