icon
เข้าสู่ระบบ

ตรวจสมุดสำคัญไฉน ?

60415
ภาพประกอบไอเดีย ตรวจสมุดสำคัญไฉน ?

การตรวจสมุด จะไม่ได้มีแค่ลายเซ็น หรือตรวจความถูกต้องอย่างเดียวอีกต่อไป

เราเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการตรวจสมุดของนักเรียนมาก เราสร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นพื้นที่หรือตัวเลือกช่องทางสำหรับการสื่อสารระหว่างเรากับนักเรียน


รูปแบบการสื่อสาร

  1. ขอบคุณ
  2. แนะนำหรือติชม
  3. ให้กำลังใจ
  4. พฤติกรรมที่เราอยากให้นักเรียนแสดงออก หรือ ลดละเลิก


ซึ่งสามารถเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามบริบทหรือสถานการณ์ที่เจอในแต่ละคาบ


ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เวลาทุ่มเทตรวจสมุดคือ พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเขารู้สึกว่าครูสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเพิ่มขึ้นอีกด้วย
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(7)