กล้าคิดส์ (Kids) English Game

2893
ภาพประกอบไอเดีย กล้าคิดส์ (Kids) English Game

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ และเกมต่างๆที่หลากหลาย และการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน (Every time, Everywhere) ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นได้

จัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่เตรียมไว้ในแต่ละหน่วย พร้อมทั้ง สอดแทรกกิจกรรมเกมที่หลากหลาย

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การระดมความคิด (Brainstorm) และกลวิธีต่างๆ

โดยคำนึงผู้เรียนเป็นสำคัญใชสื่อ นวัตกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจในเนื้อหาที่เรียน อาทิ


สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือน AR (ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนและเล่นเกมทที่หลากหลาย ผ่านรูปภาพหลายแบบที่ผู้เรียนระบายสี)


แอปพลิเคชันการศึกษาต่างๆ


ฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร

อย่างง่ายได้ โดยครูเป็นผู้ช่วยเหลือ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ผ่านคำชม รางวัล และการแนะนำเชิงบวก


ตรวจสอบความก้าวหน้าและพัฒนาการด้านการอ่านจากแบบฝึกทักษะ วิเคราะห์ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกผล ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบความสามารถด้านการอ่าน เพื่อความเข้าใจ ของผู้เรียน อีกทั้งใช้แบบสังเกต และแบบประเมินความพึงพอใจ ก่อนสรุปผล


และนี่คือความคิดเห็นของนักเรียนบางส่วนหลังจากเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะ :)


2
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
3
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน