icon
เข้าสู่ระบบ

Classcraft กับการเรียนร่วมในชุมชน

7280
ภาพประกอบไอเดีย Classcraft กับการเรียนร่วมในชุมชน

ใช้ Classcraft ในการสร้างภารกิจให้นศ. ไปศึกษาชุมชน

ประยุกต์ใช้ โปรแกรม Classcraft ในการเรียนการสอนรายวิชา "occupational health and safety in the community" โดยการสร้างภารกิจให้นักศึกษาแต่ละคนไปศึกษาชุมชนของตัวเอง


ด่าน 1: รู้จักชุมชนของตัวเอง

กำหนด Contents ให้เรียนรู้ : ชุมชน คืออะไร ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการในการศึกษาชุมชน

ปรับจากเดิมที่นักศึกษาต้องมีการลงชุมชนพร้อมกัน เปลี่ยนเป็น อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ และเรียนรู้จากบริบทของชุมชนของตัวเอง ข้อดีที่พบคือ นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้หลากหลาย แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ มีรูปแบบของชุมชนที่แตกต่างกันออกไป


ด่าน 2: รู้จักอาชีพ

ด่าน 3: วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการประกอบอาชีพ

ด่าน 4: สัมภาษณ์เชิงลึก lesson learned เพื่อถอดบทเรียน


Exit Activities: ออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับปัญหาและบริบทของชุมชน

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)