Ohm's law Qrcode challenge

3640

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเกม โดยการสแกน Qrcode เพื่อหาคำตอบการคำนวณจากโจทย์เกี่ยวกับกฎของโอห์ม โดยจัดการแข่งขันโดยการนำการ์ด Qrcode วางไว้บริเวณต่างๆภายในโรงเรียน โดยใช้ google meet มาช่วยในการบอกตำแหน่งที่นักเรียนวางการ์ดไว้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้

ขั้นที่ 1 ครูทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากชั่วโมงที่ผ่านมา

ขั้นที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า หรือกฎของโอห์ม

ขั้นที่ 3 ครูจับคู่ให้กับนักเรียนด้วย class dojo และให้แต่ละทีมมารับการ์ดเพื่อเขียนคำตอบลงในสามเหลื่ยมกฎของโอห์ม

ขั้นที่ 4 ครูแจกการ์ดโจทย์ที่มี qrcode ให้นักเรียนและกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของการทำกิจกรรมตามแผนที่ที่ครูกำหนด

ขั้นที่ 5 นักเรียนแต่ละคู่เดินไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้และใช้ google meet เปิดกล้องเพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่วางการ์ดโจทย์ไว้ เพื่อให้เพื่อนๆ คู่อื่นได้ทราบ เมื่อพร้อมทุกคู่ครูให้สัญญาณเพื่อเริ่มทำโจทย์ข้อแรก

ขั้นที่ 6 นักเรียนแต่ละคู่จะต้องไปหาการ์ดโจทย์จำนวน 10 ข้อ ที่อยู่แต่ละตำแหน่ง และคำนวณลงไปให้การ์ดคำตอบที่ครูมอบให้ เมื่อภารกิจเสร็จสิ้น ให้นักเรียนมาที่ห้องเรียนเพื่อตรวจสอบคำตอบบ

ขั้นที่ 7 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบแต่ละข้อ

ขั้นที่ 8 ครูสรุปการทำกิจกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักยไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 15

ชื่อไฟล์​: Ep03ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง


0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน