icon
giftClose
profile
frame

โครงงาน ประโยคน่ารู้ ตามความสนใจ

111967
ภาพประกอบไอเดีย โครงงาน ประโยคน่ารู้ ตามความสนใจ

1 อยากรู้อยากเห็นคำศัพท์ 2 ค้นหา ความหมายของคำศัพท์ 3 ออกแบบตามความสนใจ 4 ลงมือทำแต่งประโยคสามส่วน 5 นำมาตรวจประโยคให้สมบูรณ์ 6 ภูมิใจนำเสนอผลงาน

โครงงาน ประโยคน่ารู้ ตามความสนใจ

1 อยากรู้อยากเห็นคำศัพท์ 

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยับกายขยายสมอง (Brain Gym) โดยใช้เพลง ประโยคสามส่วน ใช้แก้ว มือ โต๊ะ

                      เพลงประโยค ๓ ส่วน

         ประโยค ๓ ส่วน มี ประธาน กริยา กรรม

                          ยังฝังใจจำ คำว่า แมวกินปลา

                          แมว นั้นเป็น ประธาน กิน เป็น กริยา

                         กรรม นั้นคือ ปลา แมวกินปลา

                          ประโยค ๓ ส่วน (ซ้ำ)


 นำคำศัพท์ จากบัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เลือกคำศัพท์ กลุ่มละ 7 คำ ที่น่าสนใจ มาฝึกอ่าน

2 ค้นหา ความหมายของคำศัพท์ 

 ศึกษาคำศัพท์ ค้นหาความหมายจากสมุดบันทึกคำ และค้นหาความหมายเพิ่มเติมจากเพื่อนภายในกลุ่ม จากคุณครู

3 ออกแบบตามความสนใจ

คิดกระบวนการโดยนำคำศัพท์มาแต่งประโยค โดยใช้การพูดโต้ตอบภายในกลุ่ม ทบทวนความรู้จากบทเพลงประโยค ๓ ส่วน ทุกคนจะมีส่วนรวมในการแต่งประโยค

4 ลงมือ แต่งประโยคสามส่วน

แต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งประโยคต้องมีคำที่ประกอบไปด้วยคำที่สามารถเป็นประธาน กริยา กรรม

เข้าใจได้ชัดเจน ว่าใคร ทำอะไร หรือเกิดอะไรขึ้น

 5 นำมาตรวจประโยคให้สมบูรณ์ 

กลุ่มเลือกประโยคที่สมบูรณ์ ช่วยกันอ่าน เขียน และนำมาตัดติดลงในใบกิจกรรม พร้อม ตกแต่งใบกิจกรรมให้สวยงาม

6 ภูมิใจนำเสนอผลงาน

นักเรียนทุกกลุ่มได้นำเสนอแต่งประโยคสามส่วน ที่ได้แต่งไว้ โดยคิดรูปแบบการนำเสนอตามความถนนัด และความสนใจ สร้างความสุข รอยยิ้มในการนำเสนอ

ผลงานโครงงาน ประโยคน่ารู้ ตามความสนใจyoutube.com/watch?v=9dHPxJNKQOw

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(9)
เก็บไว้อ่าน
(9)