icon
giftClose
profile
frame

รวมกันเราแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสู่อนาคต

17921
ภาพประกอบไอเดีย รวมกันเราแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสู่อนาคต

การสอนนักเรียนให้รู้จักตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และการประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการเป็นมนุษย์ที่ดีก่อนที่จะเป็น พลเมืองที่ดี โดยการสอนและความร่วมมือจาก ครูโรงเรียน ครอบครัว โดยการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีขัดแย้ง เพื่อให้ผลออกมาเป็นไปในทางที่ดีและมีประโยชน์สูงสุ

ชื่อไอเดีย : รวมกันเราแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสู่อนาคต

 

การร่วมพลังของครูและครอบครัวเพื่อสอนหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของนักเรียน

1.ความรับผิดชอบต่อตนเอง

ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง เช่น การรักษาป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอันตราย โรคภัยไข้เจ็บ รักษาร่างกายให้แข็งแรงและปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันและตรงต่อเวลา

การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรับรู้บทบาทของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จะต้องดำรงตนให้อยู่ในฐานะที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ยอมรับผลการ กระทำของตนเอง ทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีดังนี้

 

1. การสอนและให้นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ขยันขันแข็งและอดทนต่ออุปสรรคในการเรียน และปัญหาต่างๆในการดำรงชีวิต

2. การสอนและให้นักเรียนระวังรักษาสุขภาพของตนเอง และจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคได้ถูกต้องและเหมาะสม

3. การสอนและให้นักเรียนประพฤติตนให้เหมาะสม ปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆได้ และมีความสามารถควบคุมตนเองได้ในทุกสถานการณ์ต่างๆ

4. การสอนและให้นักเรียนยอมรับการกระทำของตนเอง และรักษาสิทธิ์ของตนเอง

5. การสอนและให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตรงต่อเวลา สามารถพึ่งตนเองได้ และมีลักษณะความเป็นผู้นำ

6. การสอนและให้นักเรียนมีความประหยัดอดออม และรอบคอบในการดำรงชีวิต

7. การสอนและให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง ตั้งใจเรื่องเรียน และการดำรงชีวิต
2. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

ความรับผิดชอบต่อครอบครัว สมาชิกในครอบครัว แต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ แตกต่างกันออกไป ครอบครัวจะมีความสุขถ้าบุคคลในครอบครัวรู้จักบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ของตน

โดยการสอนนักเรียนให้เข้าใจความหมายของคำต่างๆ

1.     พ่อ เป็นหัวหน้าครอบครัว มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของทุกคน พ่อจึงต้องทำงานหนักเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดี

2.     แม่ เป็นผู้ช่วยของพ่อ มีหน้าที่รับผิดชอบคือเป็นแม่บ้านคอยอบรมเลี้ยงลูก ให้เป็นคนดีและดูแลสมาชิกในครอบครัว ให้อยู่ดีกินดีมีความสุข

3.     ลูก มีหน้าที่ช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำงานบ้าน ลูกที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ นอกจากนั้นลูกยังมีหน้าที่สำคัญคือ ตั้งใจเรียนหนังสือ ดูแลพ่อแม่เมื่อยามท่านเจ็บป่วย เป็นต้น

 

 

 

 

3. ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน

โรงเรียนเป็นสถานที่ที่นักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้ มีบุคลากรจำนวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น ครูอาจารย์ เพื่อนนักเรียนด้วยกัน 

1.    นักเรียนต่อครู-อาจารย์ 

นักเรียนจะต้องให้ความเคารพนับถือ ครู อาจารย์ และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนที่ดี ดังนี้

(1) มีสัมมาคารวะต่อ ครู อาจารย์ ทั้งกายวาจาและใจ โดยการทำความเคารพเมื่อพบเห็นท่าน พูดคุยกับท่านด้วยวาจาสุภาพอ่อนน้อม และไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะ หรือพูดไม่ดีคิดไม่ดีกับท่าน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

(2) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอนของครู อาจารย์ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

(3) กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ โดยการตั้งใจเรียน และเคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนประพฤติตนเรียบร้อยไม่เกเร ช่วยเหลืองานท่านตามโอกาส และความสามารถของตนเอง

2.              นักเรียนต่อเพื่อนนักเรียน

เพื่อนนักเรียน หมายถึง เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนรุ่นพี่หรือรุ่นน้องซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคในกรอบของโรงเรียน มีความเป็นนักเรียนเท่าเทียมกัน จึงสร้างความเป็นเพื่อนกันเกิดขึ้น การปฏิบัติตนต่อเพื่อนนักเรียนมีดังนี้

(1) รักใคร่ปรองดองกัน ไม่ทะเลาะวิวาทหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

(2) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังปัญหา และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เพื่อนเท่าที่จะช่วยได้ หากเกินความสามารถควรปรึกษา พ่อ แม่ และครู อาจารย์

(3) ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกต้อง ให้กำลังใจเพื่อนและชมเชยเมื่อเพื่อนทำความดี ตักเตือนเมื่อเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่อิจฉาริษยาเพื่อน ไม่ชักชวนให้เพื่อนกระทำผิด หรือทำลายเพื่อน ไม่ใส่ร้ายเพื่อนให้ได้รับความเดือดร้อน

3.              นักเรียนต่อโรงเรียน

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและเป็นสถานที่ที่นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ดังนั้น นักเรียนจึงควรตอบแทนสิ่งดีๆที่โรงเรียนมอบให้แก่นักเรียน โดยปฏิบัติตน ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีต่างๆ ของทางโรงเรียน โดยแต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียน มาโรงเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด เข้าเรียนตรงเวลา ไม่หนีเรียน

(2) รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตั้งใจเรียนหนังสือ ประพฤติตนเป็นคนดตั้งใจฟังครูผู้สอน ซักถามในสิ่งที่ไม่ชัดเจน ส่งงานครูให้ตรงเวลา ให้ความร่วมมือหรือร่วมกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน

(3) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมตามหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองความสามารถเฉพาะทาง หรือส่งเสริมพรสวรรค์ที่มีในตัวของนักเรียนเอง เช่น การเล่นกีฬา การประดิษฐ์ การวาดภาพ การเล่นดนตรี ไทย-สากล ร้องเพลง การฟ้อนรำ เป็นต้น

(4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมชุมนุม การประกวดโครงงานนักเรียน การจัดแสดงผลงานนักเรียน การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนเป็นต้น

(5) อาสาสมัครเป็นตัวแทนนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการต่างๆ เช่น การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันเขียนบทความ เป็นต้น

(6) การเสียสละทรัพย์สินเพื่อส่วนรวม โดยการบริจาคหนังสือเรียนต่างๆ หนังสืออ่านนอกเวลาเรียนที่ใช้แล้วให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน บริจาคเงินช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียนตามกำลังศรัทธา

(7) ช่วยกันบำรุงรักษาโรงเรียน ทำได้โดย การรักษาความสะอาดภายในบริเวณของโรงเรียน เช่น เก็บขยะในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน กวาดเศษใบไม้ในบริเวณโรงเรียนทำความสะอาดห้องเรียน และอาคารเรียน ไม่ขีดเขียนบนพื้น โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ผนังห้องเรียน ปิดไฟทุกครั้งปิดก๊อกน้ำหลังใช้น้ำเสร็จทุกครั้ง

ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามความรับผิดชอบต่อโรงเรียน

1.     เกิดความรักและความสามัคคีในโรงเรียน

2.     ทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.     เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

4.     ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาที่เป็นไปอย่างมั่นคง

5.     ทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ด้านวิชาการและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักการจัดการต่างๆ ด้วยตนเองรู้จักการให้ การเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 

 

สรุปถึงหัวข้อและไอเดียบทความในการสอนนักเรียน

         การสอนนักเรียนให้รู้จักตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และการประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการเป็นมนุษย์ที่ดีก่อนที่จะเป็น พลเมืองที่ดี โดยการสอนและความร่วมมือจาก ครูโรงเรียน ครอบครัว โดยการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีขัดแย้ง เพื่อให้ผลออกมาเป็นไปในทางที่ดีและมีประโยชน์สูงสุกต่อตัวนักเรียน สอนถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกอย่างโดยการอธิบาย ว่าประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนจะเป็นยังไงถ้านักเรียน เรียนรู้และปฏิบัติตนเองในทางที่ดีตามที่ ครูโรงเรียน ครอบครัวสั่งสอน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)