Makerspace room ห้องเรียนอาร์ตๆสร้างสรรค์ด้วยSTEAM

2220
ภาพประกอบไอเดีย Makerspace room ห้องเรียนอาร์ตๆสร้างสรรค์ด้วยSTEAM

การทำหนังสือหน้าเดียวโดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการที่ไม่ยากต่อเด็กและเป็นการกระตุ้น “ทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์” รวมทั้งบูรณาการในรายวิชา ภาษาไทย ศิลปะ เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในหัวข้อ Covid-19 (เครดิตไอเดียจากครูก้อย)

“Makerspace room” ห้องเรียนศิลปะของครูก้อย เจนจิรา นวลน้อย โรงเรียนบ้านเวียงแหง เป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้เป็น “Maker” เรียนรู้ สร้างสรรค์ ผ่านการลงมือทำ

ครูก้อยจึงใช้กระบวนการ STEAM Design Process ที่ได้จาก Star fish ให้นักเรียนได้ทำ “หนังสือหน้าเดียว” หรือ “โปสเตอร์” เริ่มจากการอธิบายกระบวนการ 5 ขั้นตอนให้นักเรียนเห็นภาพไปด้วยกัน

1. Ask ถาม เสนอประเด็นปัญหา คัดเลือกประเด็น “สถานการณ์โควิด”

2. Imagine จินตนาการ ศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต รับฟังข่าวสาว ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทีวี/วิทยุ สอบถามผู้รู้ 

3. Plan วางแผน วางแผนการทำผลงาน หนังสือหน้าเดียวจากสถานการณ์โควิด-19 ออกแบบ/ วิธีการทำ/ แบ่งหน้าที่ในชิ้นงาน/ วาด เขียน/ ระบายสีตกแต่ง

4. Create สร้างสรรค์ ลงมือทำ สมาชิกร่วมกันทำงาน ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนการทำหนังสือหน้าเดียวจากสถานการณ์โควิด โดยบูรณาการวิชาศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษา (สถานการณ์ เหตุการณ์ในปัจจุบัน)

5. Reflect & Redesign สะท้อนคิด ออกแบบใหม่ อภิปราย เสนอ สรุป เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมบอกข้อเสนอแนะ หากกลับมาทำหนังสือหน้าเดียวอีกครั้ง จะทำอย่างไร /สิ่งที่ได้จากการทำในครั้งนี้

การใช้กระบวนการ STEAM Design Process ช่วยสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ได้หลากหลาย ทั้งฝึกการวิเคราะห์ แก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม

ครูก้อยมองว่าการที่เด็กๆได้ลงมือทำเองมันได้มากกว่าการอ่านโปสเตอร์แบบผ่านๆตา

โรงเรียนบ้านเวียงแหงเป็นโรงเรียนประถมประจำอำเภอ มีเด็กชนเผ่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ค่อยถนัดการพูด การเขียนภาษาไทย ครูก้อยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์หน้าเสาธง และสังเกตพวกเขากล้าแสดงออกกันมากขึ้น

“เขาสามารถออกแบบและนำเสนอด้วยภาษาไทย เขามีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเขาเอง นักเรียนได้รู้จักตัวเอง ได้เห็นความสามารถและความถนัดของตัวเองมากขึ้น เห็นการจัดการตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในคาบว่างละยังทำงานไม่เสร็จ แต่รู้ว่าจะต้องจัดการกับตัวเอง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์”

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน