icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม ECED Innovation Youtuber

5482
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม ECED Innovation Youtuber

การลงภาคสนาม ร่วมกับการทำรายการเพื่อลงโซเชียลที่ทันสมัย ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า ผู้เรียนสนุกสนานและท้าทาย ผ่านกิจกรรม ECED Innovation Youtuber โดยอาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

กิจกรรม ECED Innovation Youtuber

 

โดยอาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ

       อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

         ในวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ที่อาจารย์เคยสอนในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษาต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมากมาย เช่น นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) นวัตกรรมการสอนแนววิถีพุทธ นวัตกรรมการสอนแบบไฮสโคป (Hi-Scope) เป็นต้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเด็กปฐมวัยได้ในอนาคต ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ได้มีกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน และการบรรยายสรุปแต่ละครั้งเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แต่มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อาจารย์คิดว่ามีประโยชน์ในการเรียนในรายวิชามากกว่านั้นคือการทำกิจกรรมเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมนอกห้องเรียน

         กิจกรรม ECED Innovation Youtuber จึงเป็นกิจกรรมสนุกๆแต่แฝงด้วยองค์ความรู้ ที่อาจารย์คิดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรง ที่มาของชื่อกิจกรรม ECED Youtuber คำว่า ECED ย่อมาจาก Early Childhood Education ซึ่งเป็นชื่อของสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ คำว่า Innovation คือ นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ส่วนคำว่า Youtuber คือ เป็นคำที่เกี่ยวขัองกับกิจกรรมในครั้งนี้ คือ อาจารย์อยากฝึกให้นักศึกษาลองฝึกเป็น Youtuber เพื่อจัดรายการทางนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยขึ้นมา และทดลองเอาลง Youtube สนุกๆแต่แฝงไปด้วยสาระ เพื่อดูกระแสตอบรับ

 เนื่องจากในการเรียนการสอนช่วงนั้นตรงกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ที่จัดในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนั้น อาจารย์จึงได้ออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาได้ออกภาคสนามไปชมการจัดนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย โดยให้นักศึกษาทำการเก็บภาพบรรยากาศโดยรวม สื่อการสอน สัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สัมภาษณ์ผู้เข้ามาเยี่ยมชม โดยให้จัดทำเป็นรายการลงใน Youtube และส่ง link ให้กับรุ่นพี่ รุ่นน้อง นักศึกษาจะดูว่ารายการของตนเองน่าสนใจหรือไม่จากยอดวิวของผู้เข้ามาเยี่ยมชม ในการส่งงานอาจารย์จะกำหนดให้ส่ง link ใต้โฟสในกลุ่ม Facebook เพื่อให้คำชมและข้อเสนอแนะ

 

เทคนิค

1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) รร.เกษมพิทยา 5 คน

กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ รร.อนุบาลกรแก้ว 6 คน

กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 6 คน

กลุ่มที่ 4 นวัตกรรมวิถีพุทธ รร.สยามสามไตร 5 คน

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมวิถีพุทธ รร.วรรณสว่างจิต 5 คน

2. ให้แต่ละกลุ่มจัดทำรายการเพื่อนำลง Youtube โดยถ่ายทำบรรยากาศในบู๊ท สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ สัมภาษณ์คนที่มาชมบู๊ท สัมภาษณ์พี่ปี 5 ที่ฝึกสอนในโรงเรียนนวัตกรรมนั้น และให้นักศึกษาพูดสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง และให้แสดงความคิดเห็นว่านวัตกรรมนี้เหมาะกับเด็กปฐมวัยในปัจจุบันหรือไม่เพราะเหตุใด โดยการตัดต่อและอัพโหลดลงยูทูป และนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยมีหัวข้อการสัมภาษณ์พี่ปี 5 ดังนี้

2.1 ปรัชญาของโรงเรียน

2.2 แนวคิดของโรงเรียน

2.3 วิธีการสอนของโรงเรียน

2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไป และในห้องเรียน

2.5 สื่อที่ใช้ในการสอน

2.6 อื่นๆตามที่นศ.อยากสัมภาษณ์

2.7 ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในนวัตกรรมนี้

3.ส่งงานใต้ Post ในกลุ่ม Facebook อาจารย์ให้คำชมและข้อเสนอแนะ

4.นำรายการลง Youtube เพื่อดูกระแสตอบรับจากยอดวิว

5.นำเสนอหน้าชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

6.อาจารย์บรรยายสรุป

 

Tips การสอนให้สนุก

         วิธีการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น การใช้วิธีการออกภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผู้รู้ ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง สำหรับเด็กระดับประถมปลาย หรือมัธยม สามารถนำสิ่งที่สัมภาษณ์จัดทำเป็นรายการดังตัวอย่าง และนำลง Youtube คุณครูอาจดูว่ากลุ่มใดจัดรายการได้น่าสนใจ เนื้อหาครบถ้วย มีผู้เยี่ยมขมจำนวนมาก อาจให้รางวัลพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แต่สำหรับบางกลุ่มจัดรายการได้น่าสนใจ เนื้อหาครบถ้วน แต่ยังมีผู้เข้าชมจำนวนไม่มาก อาจพิจารณาให้รางวัลที่รองลงมาเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง

 

การนำไปใช้

นักศึกษาสนุกสนานกับกิจกรรมนี้มาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์นักศึกษา ดีกว่าการนั่งเรียนอยู่แต่ในห้องเพียงอย่างเดียว นักศึกษาได้ไปสัมผัสสื่อการสอนที่รุ่นพี่ทำจริงๆ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่ในวัยใกล้เคียงกัน ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมาย ได้ทำงานกลุ่ม มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่กันทำ ทำได้ประสบการณ์ในการตัดต่องานเพื่อนำลงสื่อโซเชียลที่ทันสมัย และมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้เพื่อนๆในห้องเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้เกียวกับโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยที่หลากหลาย ทำให้รู้ว่าแต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมหรือสื่ออะไรบ้างที่น่าสนใจ 


ตัวอย่างผลงานกิจกรรม ECED Innovation Youtuber
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)