icon
เข้าสู่ระบบ

การสอน Project Approach ปฐมวัยสุดปังในไต้หวัน

21503
ภาพประกอบไอเดีย การสอน Project Approach ปฐมวัยสุดปังในไต้หวัน

ไอเดียจากการดูงานที่โรงเรียนหนานไฮ เด็กปฐมวัยที่นี่เสนอหัวข้อโครงการที่สุดแสนประทับใจ หัวข้อนี้เองนำพาให้เด็กและครูเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ตามมาดูกันว่าหัวข้อนั้นคืออะไร โดย ดร.จุฬินฑิพา นพคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การสอน Project Approach ปฐมวัยสุดปังในไต้หวัน

โดย อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอนแบบโครงการ (Project Approach) สำหรับเด็กปฐมวัย ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ในเดือนมีนาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนหนานไฮ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศไต้หวัน อาจารย์เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการของโรงเรียนมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถนำมาเป็นไอเดียให้กับคุณครูปฐมวัยและผู้ที่สนใจ สามารถนำไปต่อยอดได้ จึงได้เขียนบทความทางวิชาการชื่อเรื่อง "การสอนแบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาโรงเรียนหนานไฮ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน" ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 1 ม.ค - เม.ย 63 หน้า 1-15

เพื่อเผยแพร่ผลงานให้กับผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ อาจารย์ขอแนบไฟล์ของวารสาร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 1 ม.ค - เม.ย 63 ไว้ด้านล่าง เรื่องที่อาจารย์เขียนจะปรากฎอยู่ในบทความทางวิชาการ เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง "การสอนแบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาโรงเรียนหนานไฮ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน" เนื้อหา ตัวอย่างการจัดกิจกรรม และวิธีสอนแบบโครงการที่น่าสนใจจะปรากฎอยู่ในเอกสารดังกล่าว

อาจารย์หวังว่าคุณครูปฐมวัยและผู้ที่สนใจจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับเด็กปฐมวัยและผู้เรียนในระดับอื่นๆได้ในอนาคต


ตัวอย่างผลงานระยะที่ 3 ขั้นสรุปผลโครงการ เด็กๆนำหนังสือนิทานเล่มใหญ่ (Big Book) ที่เด็กๆได้ทำขึ้นเอง โดยวาดภาพและเขียนบันทึกข้อความในระหว่างการทำงานโครงการ และนำเสนอหน้าชั้นเรียนเด็กๆอธิบายถึงการค้นพบหัวข้อโครงการเด็กๆอธิบายถึงกระบวนการการทดลองเด็กๆอธิบายถึงขั้นตอนการทำชา (ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการในครั้งนี้)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 244156-ไฟล์บทความ-850971-1-10-20200820 (1) (ล่าสุด).pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(8)
เก็บไว้อ่าน
(6)