icon
เข้าสู่ระบบ

CBE การออกแบบการเรียนรู้ยุคสมัยประวัติศาสตร์จีน

11301
ภาพประกอบไอเดีย CBE การออกแบบการเรียนรู้ยุคสมัยประวัติศาสตร์จีน

CBE On Tech กับการสอนประวัติศาสตร์ ผ่าน Thinklink

           บทความนี้เป็นการออกแบบการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ในเรื่องประวัติศาสตร์จีน ระดับชั้นม.2ผ่านเว็บThinklink  โดยผู้เขียนได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “CBE On Tech การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมห้องเรียนฐานสมรรถนะ” ซึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ ควรมีสมรรถนะด้านการคิด เช่นการคิดวิเคราะห์             จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนประวัติศาสตร์ด้วยความสนใจมากขึ้น

           จุดประสงค์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนโดยผ่านเหตุการณ์สำคัญในแต่ละยุค

           กำหนดสถานการณ์ แบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์จีนในแต่ละยุค

          ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

     1.ครูหาคลิบวิดีโอเกี่ยวกับประเทศจีนให้นักเรียนดู โดยเป็นข้อมูลภาพรวมด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แล้วถามนักเรียนว่ากว่าที่ประเทศจีนจะเป็นมหาอำนาจได้นั้น จีนมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยอย่างไรบ้าง ที่ส่งผลต่อการสร้างชาติของตน

     2. แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนกลุ่มละ 8 คน    

     3.ครูหาภาพที่เด่นๆในยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้นๆ เช่นบุคคลำคัญ  ภาพกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในแต่ละยุค ผ่านthinklink โดยนำลิงก์หรือเนื้อหาสั้นๆ ใส่เข้าไป  

     4.ครูตั้งคำถามในใบงานให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เช่น จุดเด่นของยุคสมัยนั้นๆคืออะไร นักเรียนคิดว่า วัฒนธรรมของจีนในแต่ละยุคสมัยเรื่องใดที่เป็นปัญหามาถึงปัจจุบัน ให้เด็กแต่ละคู่ในกลุ่มค้นหาคำตอบผ่านภาพแบ่งเป็นหมวดหมูต่างๆ เช่น บุคคลสำคัญ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในThinklink ที่ครูได้สร้างไว้

   5. แต่ละคู่แชร์คำตอบจากใบงานให้เพื่อนในกลุ่มฟัง หลังจากนั้นสุ่มนักเรียน กลุ่มละ 1 คน ออกมานำเสนอ 1 ยุคสมัย

   6. ครูอธิบายและสรุปเพิ่มเติมโดยใช้Timeline Map เพื่อเห็นพัฒนาการในยุคสมัยต่างๆของจีนให้ชัดเจนมากขึ้น

  7.นักเรียนทำแบบฝึกหัดผ่านgoogle form เพื่อทบทวนความเข้าใจ

      อาจจะเป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบง่ายๆ ครูสามารถนำไปปรับใช้ในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนว่าจะเน้นเรื่องใด เพียงเรื่องเดียว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรืออาจจะสอบถามผู้เรียนว่าอยากจะสร้างองค์ความรู้ในเรื่องใด เพื่อให้ผู้เรียนตั้งคำถาม ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้

 

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(11)
เก็บไว้อ่าน
(3)