icon
เข้าสู่ระบบ

สำนวนไทยกับบทบาทของพระสงฆ์และหน้าที่ของชาวพุทธ

25261
ภาพประกอบไอเดีย สำนวนไทยกับบทบาทของพระสงฆ์และหน้าที่ของชาวพุทธ

การนำสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์บทบาทพระสงฆ์และหน้าที่ชาวพุทธ

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ออกมาจับฉลากสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

1. หัวข้อเรื่องคือ หน้าที่และบทบาทของพระสงฆ์และหน้าที่ของชาวพุทธ

2. ให้ติดรูปสำนวนไทยลงในกระดาษที่ครูแจกให้ (ในรูปแบบใดก็ได้) พร้อมบอกความหมาย

3.ให้เขียนบรรยาย สำนวนไทย ที่ได้ไป ว่ามีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ และหน้าที่ของชาวพุทธ อย่างไร

หรือถ้าคิดว่าสำนวนที่ได้ไปไม่มีความสอดคล้อง ให้เลือกบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ และหน้าที่ของชาวพุทธที่ตรงข้ามกับความหมาย

4. ให้นักเรียนเขียนบอกว่าอยากให้พระสงฆ์มีการปฏิบัติตนอย่างไร และการปฏิบัติตนของชาวพุทธอย่างไร

5. ตกแต่งให้สวยงาม

(นักเรียนได้ช่วยกันคิดและตอบคำถาม เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลภายในกลุ่มของนักเรียนนะคะ)

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(4)