เข้าสู่ระบบ

เสริมพลังครอบครัวด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

501
ภาพประกอบไอเดีย        เสริมพลังครอบครัวด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

ไอเดียการทำงานร่วมกับครอบครัวเชิงบวก สนับสนุน เสรืมพลัง

    การทำงานร่วมกันระหว่างครู และครอบครัวที่เป็นการสื่อสารเชิงบวกที่จะขอยกตัวอย่างคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการสนับสนุน(Provide Support) จะช่วยเสริมพลังให้เกิดความเชื่อมั่นในการเรียน เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง ครู โรงเรียน และครอบครัว  กล่าวคือ

     1.การสำรวจการประกอบอาชีพในชุมชน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นม.1 ซึ่งจะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามหมู่บ้าน และให้ผู้เรียนได้กลับไปสอบถามเกี่ยวกับชุมชนของตนเองโดยสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัว เกี่ยวกับอาชีพภายในชุมชน ปัญหาทางเศรษฐกิจ แนวทางแก้ไขปัญหา สถานการณ์แรงงานภายในครอบครัว หลังจากนั้นนำมาสรุปร่วมกัน โดยให้นำเสนอในรูปแบบแผนผังความคิด กิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในครอบครัวและชุมชนของตนเอง ครูก็จะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของแต่ละครอบครัว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการออกเยี่ยมบ้าน

      2.กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ที่มาคือจากการเข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม แล้วนำมาขยายผลกับนักเรียนในคาบคุณธรรม โดยแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนได้สำรวจพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของครอบครัว เช่น การพูดจาไพเราะต่อกัน การรับประทานอาหารร่วมกันทุกวัน พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การดื่มสุรา การเล่นการพนัน  กิจกรรมนี้นักเรียนได้สำรวจครอบครัวของตนเองและสรุปพฤติกรรมมาได้อย่างน่าสนใจ เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีพื้นที่ในการสื่อสาร ครูอาจจะสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านกิจกรรมนี้ โดยทำเป็นจดหมายง่ายๆเป็นสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว และให้ผู้ปกครองเขียนความคิดเห็นส่งกลับมาหรือจัดเป็นบอร์ดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   

แท็กที่เกี่ยวข้อง

1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
1
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline