icon
เข้าสู่ระบบ

การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมห้องเรียนฐานสมรรถนะ

15860
ภาพประกอบไอเดีย การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมห้องเรียนฐานสมรรถนะ

มาแว้ววววว สรุปไอเดียจาก มินิครูปล่อยของ ตอน CBE on Tech "การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมห้องเรียนฐานสมรรถนะ" . เรียนรู้วิธีการสร้าง Thinglink และ Flippity Boardgame ในการส่งเสริมห้องเรียนฐานสมรรถนะ .

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(3)