icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโต้วาที "ธรรมชาติ กับ GMOsอะไรจะโก้กว่ากัน"

18842
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมโต้วาที "ธรรมชาติ กับ GMOsอะไรจะโก้กว่ากัน"

พันธุวิศวกรรมเป็นเทคโนโลยีการตัดต่อยีนเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามที่ต้องการ หรือที่เรียกกันว่า GMOs ซึ่งมีประเด็นที่โต้แย้งในเรื่องของความปลอดภัย ตลอดจนเรื่องของผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา การใช้กิจกรรมการโต้วาทีในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงข้อดีและข้อจำกัดของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและGMOs

นักเรียนในชั้นเรียนทั้งหมดมีส่วนร่วมกับกิจกรรม โดยครูแจ้งบทบาทที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมโต้วาทีดังนี้

1) ผู้ดำเนินรายการ จำนวน 2 คน

2) ฝ่ายเสนอ 3 คน + ผู้ช่วยฝ่ายเสนอ 2 คน

3) ฝ่ายค้าน 3 คน + ผู้ช่วยฝ่ายค้าน 2 คน

4) ฝ่ายวิพากษ์ หรือ commentator จำนวน 5 คน

5) ฝ่ายโฆษณา จำนวน 7 คน

6) ผู้สื่อข่าว จำนวน 5 คน

6) ฝ่ายแสงเสียง และประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 คน

7) ฝ่ายจับเวลา จำนวน 2 คน


ก่อนวันทำกิจกรรมจริง ประมาณ 1 สัปดาห์ นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามลิงค์ facebook.com/Bungploy31/videos/796268610845091


ในวันจัดกิจกรรม นักเรียนจะเป็นผู้ดำเนินงานเองทั้งระบบ โดยผู้ดำเนินรายการจะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้กิจกรรมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้นผู้ดำเนินรายการจะเชิญแต่ละฝ่ายให้ออกมาพูดโดยมีลำดับการพูด ดังนี้

1) หัวหน้าฝ่ายเสนอ 4 นาที

2) หัวหน้าฝ่ายค้าน 4 นาที

3) ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่ 1

4) ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ 1

5) ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่ 2

6) ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ 2

มีคั่นรายการด้วยการชมโฆษณา และข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี DNA

ปิดท้ายด้วยการสรุป จากหัวหน้าฝ่ายค้าน และฝ่ายเสนอ คนละ 2 นาที หลังจากนั้น commentator จะทำการวิพากษ์จุดเด่น และสิ่งที่ควรปรับปรุงของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งให้คะแนน


เมื่อจบกิจกรรม นักเรียนทั้งห้องเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน และทำเป็น infographic สรุปเปรียบเทียบของข้อดี และข้อจำกัด ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดตามธรรมชาติ และ GMOs
ข้อดีของกิจกรรม:

1) นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยกันออกแบบการเรียนรู้

2) เป็นการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร และการถ่ายทอดข้อมูล

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(7)