icon
เข้าสู่ระบบ

สอนออนไลน์ (ยังไง) ให้สนุก

447811

สอนออนไลน์ (ยังไง) ให้สนุก I ห้องเรียนวิทย์ EP1 (แรงและการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนหลอด)

"การจัดการเรียนการสอนนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ผ่านการทำเครื่องร่อนหลอดและทดลองศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1"


เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ : ให้นักเรียนรู้และเข้าใจการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนหลอดเกิดการทำงานร่วมกันของกลไกหลัก คือแรงจากมือกระทำ ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศไหลผ่านเครื่องร่อนเกิดความหน้าแน่นของอากาศที่ต่างกันจนเกิดเป็นแรงยกตัว ทำให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ได้


ส่วนกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนจะเป็นอย่างไร ลองเข้าไปรับชมได้นะครับกระบวนการจัดการเรียนรู้

1. นักเรียนศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงยกตัวและลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนหลอด โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้


ขั้นที่ 1 สร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องร่อนหลอด

2. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

กระดาษ A4

หลอดกาแฟ

เทปใส

กรรไกร

ไม้บรรทัด

ดินสอ

3. ตัดกระดาษ 2 ชิ้น

- ชิ้นที่ 1 (กว้าง 1 นิ้ว x ยาว 10 นิ้ว)

- ชิ้นที่ 2 (กว้าง 1 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว)

4. นำปลายกระดาษที่ตัด มาทำให้เป็นวงกลม โดยใช้ปลายทั้งสองซ้อนกันประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วใช้เทปใสปิด


5. นำกระดาษที่เป็นวงกลมมาติดที่ปลายของหลอดกาแฟทั้งสองด้าน ให้พอดีกับขอบกระดาษ

จำนวน 4 หลอด แล้วใช้เทปใสติด เพื่อช่วยให้หลอดกาแฟไม่หลุดขั้นที่ 2 เล่นและสังเกตด้วยตัวเอง

6. ให้นักเรียนลองออกแรงร่อนเครื่องร่อน และหาวิธีการร่อนที่สามารถ ทำให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด

7. บันทึกวิธีการของตนเองลงในแบบบันทึกขั้นที่ 3 เล่นแบบควบคุมปัจจัย

8. นักเรียนทำการทดลองโดยควบความเงื่อนไขดังนี้

8.1 จับกลางหลอดกาแฟโดยให้วงกลมใหญ่อยู่ข้างหน้า แล้วออกแรงร่อนเครื่องร่อนไปข้างหน้า จากแรงน้อยและค่อยๆ มากขึ้น สังเกตท่าทางการออกแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน และวัดระยะทางที่ร่อนได้แต่ละครั้ง แล้วบันทึกผล

8.2 จับกลางหลอดกาแฟโดยให้วงกลมเล็กอยู่ข้างหน้า แล้วออกแรงร่อนเครื่องร่อนไปข้างหน้า จากแรงน้อยและค่อยๆ มากขึ้น สังเกตท่าทางการออกแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน และวัดระยะทางที่ร่อนได้แต่ละครั้ง แล้วบันทึกผล

8.3 นักเรียนลองเลื่อนวงกลมเล็กและวงกลมใหญ่ให้เข้าใกล้กันมากขึ้น แล้วทำการทดลองตามข้อ 7.1 และ 7.2 ตามลำดับ แล้วบันทึกผล


9. นักเรียนเปรียบเทียบผลการทดลองว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน และปัจจัยนั้นส่งผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไร

10.นักเรียนสะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทดลองร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน

11. ครูเพิ่มเติมความรู้เรื่องเเรงยกตัวที่ทำให้เครื่องร่อนหลอดเคลื่อนที่ได้ด้วยคลิป animation


12. นักเรียนสรุปประมวลความเข้าใจเรื่องแรงยกตัวผ่านการวาดภาพการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนหลอดประกอบคำอธิบาย


สรุปการเรียนรู้จากการทำกิจกรรม

1. รู้ว่าเครื่องร่อนหลอดเกิดมีโครงสร้างที่มีความต่างของวงแหวนด้านหน้าและด้านหลังที่ต่างกัน เมื่อวงแหวนด้านหน้ามีขนาดที่เล็กกว่า ทำให้อากาศที่เคลื่อนผ่านเข้าไปได้ง่าย ทำให้เกิดแรงยกตัว

2. รู้และเข้าใจว่าการที่เครื่องร่อนจะสามารถลอยและเคลื่อนที่ไปได้ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำงานร่วมกัน คือ โครงสร้างของเครื่องร่อน แรงกระทำจากเรา และแรงในธรรมชาติ 

3. นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของแรงในธรรมชาติและแรงที่มนุษย์สร้างขึ้น ทำให้วัตถุต่างๆ เคลื่อนที่ได้ต่างกัน
#ฝากติดตาม สอนออนไลน์ (ยังไง) ให้สนุก EP.1

youtube.com/watch?v=bV1hXNb8-U0

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(7)
เก็บไว้อ่าน
(8)