เข้าสู่ระบบ

คอนเสิร์ตกับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

25384
ภาพประกอบไอเดีย คอนเสิร์ตกับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

กิจกรรมการนำความรู้หลังจากได้รับบทเรียนเรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกเซลล์ โดยเปรียบเทียบเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ คุณครูสามารถนำกิจกรรมนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. อธิบายการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ในรูปแบบต่าง ๆ
  2. เปรียบเทียบเหตุการณ์คอนเสิร์ตกับความรู้การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์


กิจกรรมการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในคอนเสิร์ต

โดยครูผู้สอนสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

-รั้วคอนเสิร์ต ทำหน้าที่เเสดงขอบเขตของคอนเสิร์ตและป้องกันไม่ให้ผู้คนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้า-ออก เปรียบเสหมือน เยื่อหุ้มเซลล์ ส่วน phospholipids ที่ทำหน้าทีแสดงขอบเขตของเซลล์ และคอยกันไม่ให้สารต่าง ๆ เข้าและออกจากเซลล์

-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่ควบคุม หรือ ตรวจตั๋วในการเข้าและออกจากคอนเสิร์ต เปรียบเสมือน โปรตีน (protein membrane) ที่ทำหน้าที่ คอยควบคุมสารต่าง ๆ เข้าและออกจากเซลล์

-ผู้คน ทำหน้าที่เข้าและออกจากคอนเสิร์ต เปรียบเสหมืนสารต่าง ๆ ที่จะเคลื่อนที่เข้าและออกจากเซลล์

-ขยะ เป็นของเสียจากในคอนเสิร์ต เปรียบเสมือนการของสารที่มาจากกระบวนการเมเเทลิซึมภายในเซลล์ เพื่อลำเลียงออกจากเซลล์


เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเเล้ว ควรได้ข้อสรุปดังนี้

  • การลำเลียงสารจากความเข้มข้นมากไปยังความเข้มข้นน้อย (น้ำน้อยไปยังน้ำมาก) ได้แก่

1) การเเพร่เเบบธรรมดา (Simple diffusion) เป็นการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ เปรียบเสมือนการผ่านเข้าออกของหนู ที่ไม่จำเป็นต้องผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สังเกตจากจำนวของหนู หนูที่อยู่นอกรั้วมีจำนวนมาก แสดงถึงมีความเข้มข้นมาก ส่วนหนูที่อยู่ในรั้วมีจำนวนน้อย แสดงถึงความเข้มข้นน้อย)


  • การลำเลียงสารจากความเข้มข้นน้อยไปยังความเข้มข้นมาก (น้ำมากไปยังน้ำน้อย)

1) การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยอาศัยพลังงาน (Active transport) เป็นการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์โดยต้องผ่านโปรตีนตัวพาเท่านั้น เปรียบเสมือน การเข้าชมคอนเสิร์ตของผู้ชม(คน) ที่จะต้องผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเท่านั้น (สังเกตจากจำนวนของผู้คน ผู้คนที่อยู่นอกรั้วมีจำนวนน้อย แสดงถึงมีความเข้มข้นน้อย ส่วนผู้คนที่อยู่ในรั้วมีจำนวนมาก แสดงถึงความเข้มข้นมาก)


  • การนำสารออกจากเซลล์ โดยอาศัยการสร้างถุงเวสิเคล เปรียบเสมือนการนำถุงขยะจากในคนอเสิร์ตไปทิ้งด้านนอก


**หมายเหตุ กิจกรรมนี้สามารถนำมาใช้ในขั้นขยายความรู้หรือขั้นประเมิน เเล้วเเต่คูรผู้สอนจะปรับใช้ซึ่งหัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้คือ ผลลัพธ์ที่ไม่ได้มาจากการตั้งคำถามโดยตรง เพราะอยากให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ด้วยตัวเอง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ใบกิจกรรมที่ 1 คอนเสิร์ตกับการลำเลียงสาร.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 99 ครั้ง


4
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
23
ดาวน์โหลด
10
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline