icon
giftClose
profile

โรงเรียนปฏิวัติให้ดีได้ด้วยตนเอง

6510

สร้างแรงบันดาลใจ จากโรงเรียนนอกกะลา ชวนเครือข่ายออกแบบโรงเรียนที่ทุกคนมีส่วน ร่วม 76 โรงเรียน กสศ.

ถอดบทเรียนการประชุมออนไลน์ zoom ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย 76 โรงเรียน กสศ รุ่นที่1 ปี 2 | กับครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง "ค่านิยมองค์กร(โรงเรียน)ของเราเป็นแบบไหน?"

00:00 เกริ่นนำ

06:05 นำเสนอ ริเน็น Rinen

37:08 นำมาปรับใช้กับโรงเรียน

45:20 ชวนออกแบบ ชวนพูดคุย ถาม-ตอบ


#ปรัชญา #purpose #หลักสูตรฐานสมรรถนะ #การศึกษา

ประชุมออนไลน์ zoom ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย #กสศ. รุ่นที่ 1 ปี 2 มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา

จากช่อง youtube.com/c/ครูโค้ชโดยลําปลายมาศพัฒนา

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)