icon
giftClose
profile

เช็คความเข้าใจนักเรียนด้วย 5 ขั้น SOLO Taxonomy

46353
ภาพประกอบไอเดีย เช็คความเข้าใจนักเรียนด้วย 5 ขั้น SOLO Taxonomy

ครูจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนมีความเข้าใจ ต่อเรื่องที่เรียนอยู่ในระดับไหน? ชวนเช็คระดับความเข้าใจของเด็กๆ ด้วย "Solo Taxonomy" แนวคิดที่จะอธิบายระดับความเข้าใจของนักเรียน (levels of understanding) ต่อสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้ เช่น โจทย์ สถานการณ์ ประเด็น เป็นต้น โดยสังเกตจากการให้เหตุผลของนักเรียน


นอกจากนี้คุณครูอาจให้เด็กๆ 

สังเกตระดับการทำความเข้าใจต่อเรื่องที่เรียน

เพื่อให้เขาได้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองมากขึ้นได้ด้วยนะ

.

[edited: ขั้นที่ 2: มุมเดียว (uni-structural)]

.

อ้างอิงจาก

https://www.futurelearn.com/.../learning.../0/steps/26410

https://edu.rsc.org/.../what-is-solo.../3008902.article...


Content By Autthapon Prapasanobol (ครูพล เพื่อนพลเรียน)

Graphic By NANPED

.

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(7)
เก็บไว้อ่าน
(7)