icon
เข้าสู่ระบบ

ทบทวนความรู้แบบ Make smile by us.

3292
ภาพประกอบไอเดีย ทบทวนความรู้แบบ Make smile by us.

ใช้เกมกระตุ้นการทบทวนเนื้อหา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการคำนวณหามวลโมเลกุลของแก๊ส เพื่อเข้าสู่เนื้อหาการคำนวณหาอัตราการแพร่ของแก๊ส เป็นกิจกรรมใช้เวลาประมาณ 10 นาที วิธีการเล่นเกมปรับให้เข้ากับการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ค่ะ

เกม "Make smile by us"


เป็นเกมที่ใช้สำหรับการทบทวนความรู้เดิมก่อนจะเชื่อมโยงสู่ความรู้ใหม่ และถ้าหากสมาชิกของห้องทุกคนเข้าใจหรือมีความรู้เดิมจะทำให้การเรียนในเรื่องต่อไปมีความสุข จะทำให้เกิด "รอยยิ้ม" ทั้งนักเรียนและครูผู้สอน

จุดประสงค์ของเกมนี้คือ

 1. ทบทวนความรู้เดิมผ่านคำตอบ และความรู้ของนักเรียน (ในที่นี่ทบทวนเรื่องการคำนวณหามวลต่อโมล ในหน่วยปริมาณสารสัมพันธ์ของเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อนำมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการแพร่ของแก๊สที่แปรผกผันกับรากที่สองของมวลต่อโฒล)
 2. ส่งเสริมทักษะการสื่อสารระหว่างเพื่อนกับเพื่อน เพื่อนกับครูในช่วงที่เรียนออนไลน์

อุปกรณ์

 • PPT สำหรับบันทึกร่องรอยการตอบ-การคิด และการให้คะแนน โดยครูสามารถปรับเพิ่มช่องและข้อมูลในช่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ตนเองสอน
 • รางวัลคือ คะแนน โดยได้กำหนดให้ ทีมที่ชนะได้รับ 2 คะแนน ทีมที่แพ้ได้รับ 1 คะแนน

วิธีการ มีดังนี้

 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นทีมผู้ชาย และทีมผู้หญิง จากนั้นให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมา 5 คน โดยการยกมือ เสนอชื่อผ่านไมโครโฟน หรือพิมพ์ในช่องข้อความ
 2. จากนั้นครูอธิบายกติกาคือ

2.1 จะทำการแข่งขันเริ่มจากคู่ที่ 1 เมื่อครูนับ 1 2 3 จากนั้นตัวแทนทีมผู้ชายและทีมผู้หญิงคู่แรกพิมพ์สูตรโมเลกุลของสารที่เป็นแก๊สในช่องข้อความ

2.2 ครูนำสูตรโมเลกุลของสารที่นักเรียนระบุใน PPT บันทึกการแข่งขันเพื่อให้สมาชิกทุกคนในขณะนั้นมองเห็น

2.3 ครูนำนักเรียนคำนวณหามวลโมเลกุลของสาร ซึ่งจะเป็นช่วงที่ครูจะทราบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน หรือพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณสูตรโมเลกุล

2.4 การให้คะแนนคือ มวลโมเลกุลของแก๊สของทีมใดที่มีค่ามากกว่า ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะได้รอยยิ้มประจำคู่ที่ 1

2.5 ทำซ้ำข้อ 2.1 - 2.4 จนครบท้ง 5 คู่

3. สรุปให้คะแนนแก่ทีมที่ได้รอยยิ้มมากกว่าคือ 2 คะแนน ทีมที่ได้น้อยกว่าคือ 1 คะแนน

4. ให้นักเรียนพิมพ์ในช่องสนทนาเพื่อเล่าสู่กันฟังว่า กิจกรรมนี้นักเรียนได้ประโยชน์อย่างไร หรือรู้สึกอย่างกับเกมนี้

ประโยชน์คือ

 1. ได้ทบทวนความรู้เดิมผ่านการบทสนทนาระหว่างเพื่อนกับเพื่อน และครูที่ควรช่วยเสริม
 2. ทำให้นักเรียนได้แสดงออก หรือสื่อสารในช่วงการเรียนออนไลน์
 3. ทำให้ครูสามารถให้คะแนนเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่ตั้งใจเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
 4. ทำให้การเรียนในเนื้อหาใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ใช้เวลาสั้นๆ แต่ได้ความรู้ที่หลากหลาย


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: Make smile by us.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)