icon
เข้าสู่ระบบ

สอบออนไลน์ 💻โดยใช้ Google Jamboard📝By..Kru Kwang

2350
ภาพประกอบไอเดีย สอบออนไลน์ 💻โดยใช้ Google Jamboard📝By..Kru Kwang

"เคมี" แค่เด็กได้ยินก็ร้องยี้ๆๆๆๆแล้ว ยิ่งต้องสอบด้วย แย่แน่ๆเลย 💕สอบยังไงให้เด็กๆสบายใจ ไม่เครียด ✌🏻สอบยังไงให้เด็กๆได้ Concept ❤️ครูได้เติมเต็มความรู้ เสริมความมั่นใจ 💻แอพดีๆที่น่าจะช่วยครูได้ๆๆๆๆ

การวัดและประเมินผล📝 รูปแบบออนไลน์ ที่ครูปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 👍🏻

🧪รายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โมลและสูตรเคมี เนื้อหาสาระส่วนใหญจะเน้นที่การคำนวณหาปริมาณสารในหน่วยต่างๆ ซ่งการวัดผลและประเมินผลก็มักจะอยู่ในรูปแบบของการทดสอบ เพื่อให้สามารถว่า นร. มีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง แต่ในการเรียนออนไลน์ครูจะวัดผลแบบเดิมนั้นก็อาจจะทำให้เด็กๆเกิดความเครียดและท้อแท้ในการเรียน และอาจจะทำให้เด็กๆมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาเคมีเลยก็ได้


💕ดังนั้นครูกวางจึงลองเปลี่ยนการวัดแบบเดี่ยวจากการทำข้อสอบลงในกระดาษ มาเป็นให้เด็กๆลองจับกลุ่มกัน กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อทำการสอบ


🔥โดยครูจะมีโจทย์ในเรื่อง โมลและสูตรเคมี จำนวน 3 ข้อ (จำนวนตามหัวข้อย่อย คือ มวลอะตอม, โมล และสูตรเคมี) จำนวนข้อสอบไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะให้เด็กๆท้อแท้ในการทำข้อสอบ แต่ข้อสอบควรสามารถวัดผลให้ครอบคลุมตาม ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่กำหนด

⏳ครูกำหนดเวลาให้เด็กๆช่วยกันทำแบบทดสอบภายในเวลา 1 ชั่วโมง โดยครูให้เด็กๆเข้าทดสอบใช้ ประชุมผ่าน Google meet โดยใช้กระบวนการ Discussion เปิดโอกาสให้เด็กอภิปรายร่วมกัน โดยที่ครูรับฟังสิ่งที่เด็กๆอภิปราย ซึ่งจะทำให้ทราบได้เลยว่าเด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้อง หรือเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน (Misconcept) โดยคือ จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ซักถามในจุดที่สงสัย หรือไม่มั่นใจในคำตอบ ได้ 1 ครั้ง


📝เมื่อเด็กๆมั่นใจในคำตอบแล้วให้เด็กๆเขียนแสดงวิธีทำลงใน แอปพลิเคชัน Google Jamboard ซึ่งจะช่วยทำให้ครูทราบว่าเด็กๆสามารถเขียนสูตรเคมีได้ถูกต้องหรือมั้ย

jamboard.google.com


👩🏻‍🏫เมื่อเด็กๆมั่นใจและส่งคำตอบที่เกิดจากการอภิปรายร่วมกันแล้ว ถึงเวลาที่ครูจะได้ช่วยเติมเต็มความรู้ในส่วนที่นักเรียนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ให้ถูกต้อง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: vllo.mp4

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)