icon
เข้าสู่ระบบ

Infinity Organic (ตามล่าหาอินฟินิตี้)

12277
ภาพประกอบไอเดีย Infinity Organic (ตามล่าหาอินฟินิตี้)

เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมช่วยทบทวนความรู้ก่อนสอบในแต่ละเรื่อง โดยให้สถานการณ์เป็นการตามล่าหาเพชรอินฟินิตี้ (คือการเล่นเกม) เมื่อผ่านการเล่นเกมทั้ง 5 เกม จะสามารถนำเพชรมาแลกของวิเศษจากครูได้ค่ะ

กิจกรรมนี้คือ Infinity Organic เป็นกิจกรรมตามล่าหาเพชรอินฟินิตี้ เมื่อรวบรวมเพชรอินฟินิตี้ครบแล้วจะสามารถนำมาแลกของวิเศษกับครูได้ 1 อย่าง

โดยการตามล่าหาเพชรนั้น คือการเข้าไปเล่นเกมให้ครบทุกเกมจึงจะนำมาแลกของวิเศษได้ เกมนี้จะเป็บแบบทบทวนก่อนสอบนั่นเอง

นักเรียนจะต้องแคปหน้าจอที่นักเรียนเล่นผ่านทุกด่านเก็บไว้

เมื่อนักเรียนได้เพชรครบแล้ว นำมาแลกของวิเศษโดยการสุ่ม ของวิเศษนี้ แล้วแต่คุณครูจะใส่เลยค่ะ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(27)
เก็บไว้อ่าน
(8)