icon
เข้าสู่ระบบ

Ep.1 ท้าทายให้คิด แต่อย่าให้คลั่งชาติ

110613
ภาพประกอบไอเดีย Ep.1 ท้าทายให้คิด แต่อย่าให้คลั่งชาติ

จากปัญหาที่พบในปีที่แล้ว จึงปรับปรุงแก้ไข เจียระไนการสอน “เรียนประวัติศาสตร์ไม่ช่วยให้รักชาติมากขึ้น ต้องหาเรื่องเพื่อทำให้คนรู้จักคิด” - ธงชัย วินิจจะกูล >เปิดมุมมองกับคำว่า ‘เอกราช’ ที่เราเคยได้ยิน พานักเรียนตั้งคำถาม พลิกมุมคิด แสวงหาคำถามใหม่ๆ ท้าทายการเรียนรู้กับคำถาม เราเป็นเอกราชจริงเหรอ ?

“ปัญหาในการสอน เปรียบเสมือนเครื่องมือเจียระไน การสอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม” - TEACHDENT STORY #ศิษย์บันดาลใจ


จากปัญหาที่พบในปีที่แล้ว ที่เคยเขียนไว้ใน Inskru เรื่อง เราจะสอนประวัติศาสตร์ชาติอย่างไรดี? ในเทอมนี้ จึงปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับบริบททางสังคมและเหตุการณ์ในปัจจุบัน และใส่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์


ดังเช่น “เรียนประวัติศาสตร์ไม่ช่วยให้รักชาติมากขึ้น และต้อง ‘หาเรื่อง’ เพื่อทำให้คนรู้จักคิด” คือถ้อยคำของ ธงชัย วินิจจะกูล อาจารย์คณะประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาพูดถึงความสำคัญของ ‘วิชาประวัติศาสตร์’


บทเรียนนี้เลยมาใน_ธีม ‘เอกราชนั้นได้แต่ใดมา’


👉🏽ขั้นกระตุ้นความสนใจ/นำเข้าสู่บทเรียน 

อาจนำเสนอด้วยภาพ หรือ คลิปวิดิโอ


👉🏽ขั้นเรียนรู้

คำว่า ‘เอกราช’ ที่เราได้ยินกันมายาวนาน ในขั้นนี้พานักเรียนตั้งคำถาม พลิกมุมคิด แสวงหาคำถามใหม่ๆ โดยเริ่มต้นที่ครูตั้งประเด็นคำถามเริ่มต้น ว่า….


🔺คำถามฉุกคิด

▶️เราเป็นเอกราชจริงเหรอ ? ชวนย้อนไปถึงช่วงสมัยของการปรับปรุง/ปฏิรูปประเทศ สมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนการเสียดินแดนต่างๆ ให้กับต่างชาติ

▶️หรือ อาจนำเสนอในมุมมองศาสนาก็ได้ ถ้าเราจะภูมิใจในความเป็นไทย จำเป็นต้องเป็นคนพุทธหรือไม่ แล้วถ้าไม่มีศาสนา จะยังถือว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า ?

▶️ถ้าเขามีมุมมองต่างออกไป ยังถือว่าเป็นคนไทยอยู่หรือเปล่า ? 

▶️ในฐานะที่เราเป็น ‘คนไทย’ ต้องเป็นแบบไหน ? ในมุมมองของนักเรียน ? ( ฟังวิธีคิดของนักเรียน ให้อิสระ แต่ให้เด็กรู้จักตัวตน ในฐานะที่เขาเป็นพลเมือง)


🔺คำถามที่เกี่ยวกับประเด็น 

▶️หากหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องเปลี่ยนไป...ไทยต้องตกเป็นเมืองขึ้นต่างชาติ ไทยจะเป็นเช่นไร???


ต่อไปคำถามเชิงเปรียบเทียบ…

▶️เปรียบเทียบประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นต่างชาติ ดี/ไม่ดี แบบไหน? บริบทความเจริญทางด้านต่างๆ

▶️แล้วไทยเป็นเอกราชเช่นทุกวันนี้ ดีหรือไม่ดีอย่างไร

เชื่อมโยงบริบทความเจริญทางด้านต่างๆ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ขั้นนี้ เปิดให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

..แล้วเปิดประเด็นคำถามต่อไป..


👉🏽ขั้นสรุป

นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้และอภิปรายแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน เปิดกล้อง


🗣คำถามทิ้งท้าย ให้ชวนอยากรู้/สืบค้นนอกตำรา

-ทำไมเราต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ? 

เรียนไปทำไม ?

-ประวัติศาสตร์สอนให้คนคลั่งชาติหรือเปล่า?


#เรียนประวัติศาสตร์byครูชุ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(1)