icon
giftClose
profile
frame

1 Day Alone

10282
ภาพประกอบไอเดีย 1 Day Alone

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ ด้านการจัดการตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย ในช่วง Learn from Home กิจกรรม 1Day Alone จะเป็นกิจกรรมที่ชวนให้นักเรียนได้ฝึกใช้ชีวิตตัวเองด้วยตัวเอง ผ่านการออกแบบกิจกรรมตั้งแต่การรู้จักตนเอง การแลกเปลี่ยน การวางแผน การทดลองทำ การปฏิบัติจริง และการสะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 1day alone.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(4)