icon
เข้าสู่ระบบ

นวัตกรรมการสอน ตัวละครในวรรณคดีไทยใส่ใจโควิด-19

21719
ภาพประกอบไอเดีย นวัตกรรมการสอน ตัวละครในวรรณคดีไทยใส่ใจโควิด-19

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ความคิดรวบยอดเป็นฐาน “ตัวละครในวรรณคดีไทย ใส่ใจโควิด-19” Learning by Using Concept Based Instruction มีไฟล์แผนหน้าเดียว แบบบันทึกการนิเทศ และรายงานนวัตกรรมหน้าเดียว แจกฟรี ๆ กันเลยจ้า

ความคิดรวบยอด หรือ Concept เป็นความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Deep knowledge & understanding) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้เรียน ที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่นๆ และนำไปสู่การ ต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ Concept ของการเรียนรู้ มากกว่าการท่องจำเนื้อหาสาระจำนวนมาก ผู้สอนจึงนำรูปแบบการสอนโดยใช้ความคิดรวบยอดเป็นฐานมาจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในหัวข้อ “ตัวละครในวรรณคดีไทย ใส่ใจโควิด – 19” นักเรียนศึกษาลักษณะเด่นของตัวละครที่ชื่นชอบ และความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 แล้วกำหนดความคิดรวบยอดว่าตัวละครนั้นจะใช้ลักษณะเด่นมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19  ได้อย่างไร

โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. วางแผนการจัดการเรียนรู้

2 จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการใช้ความคิดรวบยอดเป็นฐาน 5 ขั้นตอน

2.1 สังเกต/รับรู้

            2.2 จำแนกความแตกต่าง

2.3 หาลักษณะร่วม

            2.4 ระบุความคิดรวบยอด

            2.5 ทดสอบและนำไปใช้

 3 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความคิดรวบยอดเป็นฐาน

            3.1 ครูผู้สอนประเมินทักษะการคิดของนักเรียนโดยใช้ Rubric Score

            3.2 ครูผู้สอนรับการนิเทศการสอนเพื่อรับคำแนะนำ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมจากเพื่อนครูและผู้บริหาร 

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 4

ชื่อไฟล์​: ตัวอย่างภาพผลงานนักเรียนและภาพกิจกรรมการเรียนการสอน.docx.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(4)
เก็บไว้อ่าน
(1)