icon
giftClose
profile
frame

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ ตามรอยพระจริยวัตรฯ

34430
ภาพประกอบไอเดีย ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ ตามรอยพระจริยวัตรฯ

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ เจ้าฟ้านักอ่าน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้พระราชทานพระราชดำรัส  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความตอนหนึ่ง ว่า “ การรู้หนังสือเป็นความจำเป็นสำหรับ ทุกๆ ชาติที่กำลังพัฒนา ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ ถ้าปราศจากพื้นฐาน การรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้ว ความพยายามในการดำเนินการพัฒนาย่อมไร้ผลการรู้หนังสือเป็น ส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมายอันสูงสุด นั่นก็คือ ทำให้มนุษยชาติเกิดความสมบูรณ์พูนสุข เช่นว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามาก หากพวกเราทุกฝ่ายจะร่วมแรงร่วมใจกันเพียรพยายามไปสู่จุดหมายนี้”  พร้อมกันนี้ได้พระราชทานลายพระหัตถ์เชิญชวนให้  “ ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออก เขียนได้” (Let’s join in making a literate world)

         เพื่อสนองพระราชดำริ และพระราชปณิธานแห่งเจ้าฟ้านักอ่านของไทย โรงเรียนบ้านจอหอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ได้จัดทำนวัตกรรม “ ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านใฝ่เรียนรู้ และส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ ” โดยมีวัตถุประสงค์

คือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านจอหอได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านจอหอได้พัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาทักษะการอ่าน และส่งเสริมทักษะการอ่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ในส่วนงานห้องสมุด โรงเรียนบ้านจอหอ ได้จัดทำ " ห้องสมุดโรงเรียนบ้านจอหอออนไลน์ ตามรอยพระจริยวัตร เจ้าฟ้านักอ่าน " ขึ้นในรูปแบบเว็ปบล็อค เพื่อรวบรวมสื่อ สาระความรู้ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ บุคคลทั่วไป 


จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้เข้าร่วมรับชม " ห้องสมุดโรงเรียนบ้านจอหอออนไลน์ ตามรอยพระจริยวัตร เจ้าฟ้านักอ่าน " และเผยแพร่ช่องทางการรับชม ไปยังนักเรียน 

ได้ตามลิงก์ต่อไปนี้

forms.gle/wK1Ng3UXjqXdHiRT9 


ขอบคุณครับ


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(7)
เก็บไว้อ่าน
(1)