icon
เข้าสู่ระบบ

ชวนกันถอด(บทเรียน) ... ธรรมชาติกำลังบอกอะไรเรา

1712
ภาพประกอบไอเดีย ชวนกันถอด(บทเรียน) ... ธรรมชาติกำลังบอกอะไรเรา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีหลากหลายรูปแบบ ต่างสถานที่ ต่างเวลา เราไม่สามารถตอบได้ว่า เมื่อไหร่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราและคนใกล้ตัว ดังนั้น การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือกับภัยพิบัติจึงมีความสำคัญ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตลงได้

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูในวันนี้ คือ การชวนนักเรียนถอดบทเรียนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ กระบวนการเกิด ผลกระทบและการปฏิบัติตนเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทำกิจกรรมร่วมกับผ่านกระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Padlet ซึ่งครูได้เลือกรูปแบบการแลกเปลี่ยนของกระดานเป็นแผนที่ เพื่อให้นักเรียนสามารถปักหมุดสถานที่เกิดภัยพิบัติลงในแผนที่ได้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พูดถึงครอบคลุมการเกิดภูเขาไฟ แผ่นดินไหว และสึนามิ


ขั้นนำ/สร้างความสนใจ/กระตุ้นคิด

  1. ยกสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ มาเป็นประเด็นในการชวนคิด โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่าเหตุใดภัยพิบัติต่าง ๆ เหล่านี้ถึงเกิดขึ้นมาได้ อะไรเป็นปัจจัย นักเรียนเคยประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่


ขั้นกิจกรรม

 2. กิจกรรมในวันนี้จึงให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน  เพื่อนำข้อมูลจากการสืบค้นมาปักหมุดสถานที่ต่าง ๆ ในกระดานสนทนา Padlet โดยให้เลือกข่าวที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากเเพียงพอต่อการถอดบทเรียนว่าธรรมชาติกำลังบอกอะไรเรา งานมอบหมายดังกล่าวจึงเป็นงานเดี่ยว 

3.หลังจากที่นักเรียนลงข้อมูลครอบทุกคนแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องรียน โดยใช้คำถามเป็นตัวกระตุ้น เช่น

  • เราสามารถพบเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้บ่อยมาก ๆ ในพื้นที่ใด
  • แผ่นดินไหวขนาดรุนแรงที่สุดในปีนี้ เกิดขึ้นที่พื้นที่ใด นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ
  • การเกิดภูเขาไฟระเบิด พบเจอได้บ่อยที่สุดในพื้นที่ลักษณะแบบใด อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดภูเขาไฟระเบิดบ้างจากข่าวที่ระบุ
  • ถ้านักเรียนบังเอิญไปทัศนศึกษาในพื้นที่ที่มีการเกิดแผ่นดินไหว นักเรียนจะรับมือกับความเสี่ยงภัยนั้นอย่างไร


ขั้นสรุป

4.กิจกรรมในขั้นสรุป ให้นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจว่านักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติถูกต้องหรือไม่ มีประเด็นใดบ้างที่นักเรียนยังเกิดความคลาดเคลื่อน


ขั้นเชื่อมโยงความรู้

5.จากสถานการณ์ข่าวทั่วโลกที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยเองก็เคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเป็นภัยพิบัติใด และถ้านักเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและบังเอิญไปอยู่ในสถานที่นั้นพอดี นักเรียนจะทำอย่างไร

6.นอกจากข่าวแล้วครูยังเชื่อมโยงไปสู่ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ แล้วถามนักเรียนว่า มีภาพยนตร์เรื่องใดบ้างที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติมาสร้างเป็นภาพยนตร์


ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม

  1. ช่วยให้ครูสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ลดการสอนแบบบรรยาย
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ถูกต้องจากสถานการณ์จริง และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนรู้ ไปอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้
  3. ในการสืบค้นข่าว นักเรียนจะต้องอ่านและสามารถวิเคราะห์ระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นได้
  4. ผลจากการถอดบทเรียน ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าการเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนแต่ละคนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)