icon
เข้าสู่ระบบ

Google Earth ย้อนรอย "นิราศนรินทร์" ม.4

10031

การเรียนออนไลน์ ทำให้เราต้องย่อเนื้อหาในการเรียนให้กระชับ และส่งต่อความเข้าใจอย่างไม่น่าเบื่อให้กับนักเรียน เนื้อหา นิราศนรินทร์ ระดับชั้น ม.4 โดยใช้เครื่องมือ Google Earth มาขยายภาพการเดินทางทางน้ำในสมัยก่อน ด้วยระยะทาง เวลา สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจเหตุผลและอารมณ์ในการแต่งนิราศขึ้นด้วย

รูปแบบการสอนประกอบสื่อ

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

  1. การแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพและการอ่านทำนองเสนาะ ให้เวลา 1 คาบ ให้เวลาส่งผลงานการประพันธ์ 3 สัปดาห์
  2. ในสัปดาห์ที่ 2 เปิด Google Earth (ครูเข้าไป สร้างโครงการ และปักหมุดตามสถานที่ที่ผู้ประพันธ์เดินทาง)
  • ช่วงที่ 1 บรรยายข้อมูล"ผู้แต่ง" เนื้อหาประวัติ "วังหลัง" ให้นักเรียนจินตนาการว่าสถานที่เป็นยุค ร. 2
  • กดสไลด์จาก Google Earth ไล่ลำดับเหตุการณ์-สถานที่ คลิกหยุดเพื่ออธิบายคำประพันธ์ ศัพท์ ความหมาย ความสอดคล้องกับสถานที่นั้น ๆ
  • สุ่มถามผู้เรียนเป็นระยะ ๆ กันหลับ คำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของโคลงในแต่ละบท แทรกเกร็ดความรู้ เช่น ที่มาของชื่อคลอง ชื่อตำบลที่ผ่าน เป็นต้น
  • สรุปเนื้อเรื่องอีกครั้งแบบรวดเร็ว ถามความเข้าใจสาเหตุการเขียนนิราศ ความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ จากนั้นแนบลิงค์ให้นักเรียนได้ทบทวน นัดหมายทำแบบฝึกหัด

3. ปัญหาที่พบคือ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีก็ไม่ประสบความสำเร็จ
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(4)