icon
เข้าสู่ระบบ

ครูเชี่ยวชาญลองทำข้อตกลงในการพัฒนางานวิชาแนะแนว

13324
ภาพประกอบไอเดีย ครูเชี่ยวชาญลองทำข้อตกลงในการพัฒนางานวิชาแนะแนว

การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน เป็นหน้าที่ของครูทุกคน ครูเชี่ยวชาญวิชาแนะแนวจะต้องเขียนอย่างไร จะได้เลื่อนเงินเดือน

การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

นับเป็นเรื่องท้าทายสำหรับตัวเอง ที่ต้องเปลี่ยนวิชาจากการสอนสุขศึกษา มาตลอด 30 ปี มาเปลี่ยนเป็นสอนแนะแนวเป็นปีแรก ที่สำคัญเหลือเวลาอีกปีเดียวจะเกษียณและต้องมาทำข้อตกลงในการพัฒนางาน หากเป็นเพียงแค่ครู ค.ศ. 1 หรือ 2 หรือ 3 คงจะมีประเด็นท้าทายที่ง่าย ลองศึกษาดูตัวอย่างของคนอื่นแล้ว ลองทำเป็นของตัวเองบ้าง

ระดับเชี่ยวชาญ จะต้อง สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนให้คุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คำปรึกษาผู้อื่น

ประเด็นท้าทาย เรื่อง พัฒนาผู้เรียนตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE Thailand) ใน ด้านการเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

1.  สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นข้อกำาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพ ที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้แนะแนวซึ่งจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand) ซึ่งประกอบด้วย 1) เป็นผู้เรียนรู้ คือ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง 2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคมความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม และ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คือ เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรมความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ ผู้สอนจึงสนใจที่จะสร้างและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทาย

          2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

            2.1 ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานหลักสูตรวิชาแนะแนว และมาตรฐานการศึกษาของชาติปี 2561 เพื่อจัดทำหลักสูตรแนะแนว

            2.2 ออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาแนะแนวให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE)

            2.3 ออกแบบ สร้างและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล

       2.4 ทดลองวิจัยพัฒนา (R&D)

       3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 

             3.1 เชิงปริมาณ

                   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE) ร้อยละ 70

      3.2 เชิงคุณภาพ

            มีหลักสูตรวิชาแนะแนวที่มีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE) ที่มีประสิทธิภาพ


นำมาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ ข้อตกลงอยู่ในไฟล์แนบนะคะ หาผู้รู้ช่วยชี้แนะ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA-ครูสุมน คณานิตย์-คศ.4-ปีงบ-2564 (แก้ไข).pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 65 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(11)
เก็บไว้อ่าน
(0)