icon
เข้าสู่ระบบ

PLC วิชาลูกเสือ กับฐานสมรรถนะ

7422
ภาพประกอบไอเดีย PLC วิชาลูกเสือ กับฐานสมรรถนะ

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บูรณาการฐานสมรรถนะในกิจกรรมลูกเสือ

ตัวอย่าง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนสารวิทยา เปลี่ยนแปลงไป ทํา ให้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ของผู้กํากับแต่ละครั้ง ผู้กํากับต้องมีการวัดและประเมินผลพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ และจากการสํารวจ สํารวจปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้และร่วมระดมคิดแก้ปัญหา พบว่า ผู้กํากับส่วนใหญ่มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในขณะนี้ และมีแนวทางในการประเมินนักเรียนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเรื่อง ตามแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ศึกษาเพิ่มเติม

drive.google.com/drive/folders/17pfsPUEMtwxRGB2pRgdQ8F9BPhh-Dq4p?usp=sharing


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บูรณาการฐานสมร.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)