icon
giftClose
profile

นวัตกรรม Google Slides The Lawyer in The Word of Class Dojo

30782
ภาพประกอบไอเดีย นวัตกรรม Google Slides The Lawyer in The Word of Class Dojo

สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ผ่านการมีส่วนร่วมด้วยการทำงานกลุ่ม ในช่วงเรียนออนไลน์ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Google Slides และการจัดการชั้นเรียน Class Dojo

แบ่งปันไอเดียการสอน "รางวัลชนะเลิศ" การประกวดแข่งขันผลงานเด่นครูฝึกสอน ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา

สามารถอ่านไอเดียตามสไลด์นำเสนอแต่ละหน้าได้เลยครับ...


ผลที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรม Google Slides "The Lawer in The Word of Class Dojo" (นักกฎหมายแห่งโลกคลาสโดโจ)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน

2. ผลการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนในการทำงานกลุ่ม พบว่า

- นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเพิ่มขึ้น

- นักเรียนมีการสนทนาโต้ตอบระหว่างการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

- นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม และรับฟังความคิดเห็น

3. ผลการสังเกตความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า

- นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้

- นักเรียนมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมการเรียนรู้

- นักเรียนเกิดพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมเชิงบวกดีขึ้น

จะเห็นได้ว่าไอเดียการสอนที่ได้ใช้กับผู้เรียนจนเกิดผลสำเร็จนั้น ผู้สอนได้ศึกษาและเรียนรู้จาก Inskru แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้ ให้สอดรับกับสภาพปัญหาของการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid - 19 จนก่อเกิดการต่อยอดนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง เพื่อการส่งต่อห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่นักเรียนมีแต่ความสุขครับ..

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(5)
เก็บไว้อ่าน
(5)